Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 5 - 19 กรกฎาคม 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2421 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

            โดยที่ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน มีหน้าที่เฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในฐานะคณะกรรมการระดับชาติและต้องมีการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตลอดจน การดำเนินการในด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะมีหน่วยงานที่มี การบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว ในการนี้จึงได้ปรับปรุงสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

            ในการนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ สามารถแสดงความเห็นมาได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ


     เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยขาดหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องให้มีหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft Infrastructure ตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


     •  


   เพื่อให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ผลักดันงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft Infrastructure ตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยขาดหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และโดยที่ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทอาจมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ดังกล่าว


    

 •  


  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ


   


            ๑. กำหนดให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นหน่วยงาน Operation ด้าน Soft Infrastructure และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลักดันงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


   


            ๒. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการ ไม่เป็นองค์การมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ แต่เป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ที่พร้อมในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีฐานะเป็นนิติบุคคล


   


   


   


  กลไกการบริหารงาน ประกอบด้วย


   


            ๑. คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ


   


                 ๑.๑ คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยประกอบด้วย


   


                      (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


   


                       (๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ๒ คน คือ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


   


                       (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน


   


                 ๑.๒ อำนาจหน้าที่ : กำกับและติดตามการทำงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ /แต่งตั้งหรือถอดถอนเลขาธิการ / ออกระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน


   


            ๒. เลขาธิการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์


   


                 ๒.๑ เลขาธิการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และติดต่อกันไม่เกิน ๒ วาระ


   


                 ๒.๒ อำนาจหน้าที่ : บริหารงานของสำนักงานโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ / เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน   


   


   


   


  การกำกับดูแล


   


            ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอำนาจกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน และในกรณีที่เลขาธิการฝ่าฝืนหรือไม่กระทำการตามคำสั่งของรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้


   


            ๒. นอกจากนี้ กำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีเสนอคณะกรรมการและรัฐมนตรีและเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชนด้วย


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail