Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1830 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝาก ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทาและเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น


  สศค. ขอเรียนว่า หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ ทั้งสิ้น 29 ราย รวมทั้ง สศค. ได้ติดตามประเด็นความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ไม่เข้าใจความหมายของบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวที่สถาบันการเงินจะต้องนาส่งเข้าบัญชีฯ โดยมักเข้าใจผิดว่าเป็นบัญชีเงินฝากทุกประเภท ไม่ทราบระยะเวลาการไม่เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากตามนิยามของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เข้าใจว่าเป็นการริบเงินประชาชนเพื่อให้ภาครัฐนาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น และ สศค. ได้ชี้แจงประเด็นความคิดเห็นเหล่านี้และได้เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. และเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561


  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างกฎหมายฉบับนี้สามารถรับรู้เนื้อหาสาระสาคัญของ ร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากฯ อีกครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail