Facebook


ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5974 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เดิมกรมป่าไม้ได้เสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ทั้งฉบับ คือ ยกเลิกพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และตราเป็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. .... โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายนพ.ศ.2561และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย(www.lawamendment.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 4 ภูมิภาค ดังนี้

                     - ภาคเหนือ ณ โรงแรมเดอะปาร์คเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

                     - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561

                     - ภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

                     - ภาคกลาง ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

แต่เนื่องจากการเสนอขอปรับปรุงกฎหมายทั้งฉบับ จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ จึงอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาการทำไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงได้แยกการแก้ไขมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 7 มาดำเนินการก่อน เป็นร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


                     (1) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ทำไม้” ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4(5))


                     (2) แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการกำหนดให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้ามการทำไม้ไม่ต้องได้รั[อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ส่วนไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดใด จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จึงยังคงมีกฎหมายควบคุมไม้ในป่าอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 7)


                     (3) กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเป็นภาคสมัครใจ
  (เพิ่มมาตรา 18/1)  เนื่องจากพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบันซึ่งประชาชนต้องประสบปัญหาความยุ่งยากในการทำไม้และเคลื่อนย้ายไม้ ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากขั้นตอนต่างๆ มีความซับซ้อนและยุ่งยาก จนทำให้ประชาชนจำนวนมากมีอุปสรรคในการปลูกไม้ไว้ใช้สอยหรือเพื่อการค้าจึงควรแก้ไขให้ไม้ทุกชนิดในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การทำไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไปอันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยจากการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย


     ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail