Facebook


ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4072 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

กระทรวงแรงงาน ขอเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. .... จากประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างรอบด้าน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตามกฎหมาย ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยสามารถเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน โดยเข้าสู่แบบสอบถามออนไลน์ https://sites.google.com/view/ccpl-mol

• ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• ทางโทรศัพท์มือถือ โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ  -สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


   ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติตามกฎหมายถึงการกำหนดลักษณะความผิดเกี่ยวกับ


  การกระทำอันเป็นความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายค้ามนุษย์


  ไว้อย่างชัดเจน ทำให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์


  หรือแรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่มีกลไกในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ


  เยียวยา ผู้เสียหายที่ตกเป็นแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ซึ่งสภาพปัญหาดังกล่าว


  ทำให้แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ตามมาตรฐานสากล 


  และทำให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาอยู่เนือง ๆ ว่ามีการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ


  ในเวทีนานาชาติ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
  • -ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย


     เพื่อให้มีกฎหมายที่มีการลักษณะการกระทำอันเป็นความผิดฐานใช้แรงงานเกณฑ์


   หรือแรงงานบังคับ สาหรับเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด 


   และมีกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ 


   ตลอดจนมาตรการในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้เสียหายจากการ


   ใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 


   สิทธิแรงงาน และสิทธิทางสังคม อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน


   เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้้น


  ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. .... มีสาระสาคัญ ดังนี้


  3.1 กำหนดนิยามของแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ หมายความว่า “งานหรือบริการทุกชนิด 


       ซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะทำเอง” 


       ทั้งนี้โดยอ้างอิงจากนิยามตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ


  3.2 กาหนดลักษณะความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ดังนี้ “ผู้ใดโดยทุจริตบีบบังคับ ข่มขืนใจ 


        โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมาย มาตรการทางวินัย หรือมาตรการตัดสิทธิประโยชน์อื่นใด 


        โดยไม่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้อื่นต้องทางานหรือบริการให้แก่ตนเอง หรือบุคคลที่สามโดยไม่สมัครใจ 


        ผู้นั้นกระทำความผิด ฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ”


  3.3 กำหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสมกับการกระทาความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ 


        โดยให้มีการเพิ่มโทษกับผู้กระทำความผิดที่กระทำผิดต่อผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ 


        หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้งเพิ่มโทษสำหรับกรณีที่ทำให้ผู้เสียหาย


       ได้รับอันตรายสาหัส หรือ เป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือถึงแก่ความตาย


  3.4 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และให้หมายความ


        รวมถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้อานาจหน้าที่ในการตรวจค้นบุคคล 


        ยานพาหนะ เคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการใช้แรงงานเกณฑ์


        หรือแรงงานบังคับ เพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานแรงงานบังคับ


  3.5 กำหนดมาตรการในการการช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ


  3.6 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ 


       เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและเยียวยา คุ้มครองความปลอดภัย ผู้เสียหายจากการกระทำความผิด


       ฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ รวมทั้งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานแรงงานเกณฑ์


      หรือแรงงานบังคับในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ตลอดจนใช้ในการบริหาร


      จัดการเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ ซึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลือและ


      อุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในการช่วยเหลือ เยียวยา คุ้มครองความปลอดภัย จัดที่พักอาศัย 


       อาหาร และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานแรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ


  3.7 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ งานดังต่อไปนี้ 


        (1) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหาร 


        (2) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่พลเมืองทั่วไปของประเทศ 


        (3) งานหรือบริการ ที่เป็นโทษตามคาพิพากษาของศาล 


        (4) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เกิดสงคราม หรือภัยพิบัติ 


        (5) งานหรือบริการ สาหรับชุมชนของตนเองและทาเพื่อส่วนรวมของชุมชนตนเองโดยแท้


   

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail