Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(อัตราเงินเดือน พล.อ.พิเศษ, พล.ร.อ.พิเศษ, พล.อ.อ.พิเศษ) ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.61 ถึง 13 ก.พ.61 กรุณาส่งความคิดเห็นได้ที่ mscd2559@gmail.com)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6236 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)


  พ.ศ. ....


  __________________


   


  หลักการ


   


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อกำหนดให้
  นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ
  พลอากาศเอกพิเศษ
  ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒/๑ (๑๔))


   


  เหตุผล


   


  โดยที่โครงสร้างและกิจการทางทหารได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นผลให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ในส่วนที่เกี่ยวกับยศทหาร อัตรา และระดับเงินเดือนของนายทหารสัญญาบัตรมีความไม่เหมาะสมบางประการกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม  สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


                     กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งต้องจัดเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจสำหรับการปกครองบังคับบัญชาทหารยึดถือตามลำดับชั้นยศตั้งแต่ชั้นยศสิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรีถึงชั้นยศจอมพลจอมพลเรือ จอมพลอากาศ แต่เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงกลาโหมไม่มีการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชั้นยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้กับข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหมดังนั้น จึงได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับตำแหน่งอัตราผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันโดยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมทั้งอัตราเฉพาะกิจในส่วนราชการที่มีการกำหนดชั้นยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศหรือพลเอก พลเรือเอกพลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศเปลี่ยนเป็น พลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกอัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษพลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ


                     จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น กระทรวงกลาโหมได้ยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร(ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒/๑ (๑๔)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(๑๔) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอกพลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙”  • ความจำเป็นในการตราเป็นกฎหมาย
  •                    ๑ ความจำเป็นในการตราเป็นกฎหมาย


                            เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการรับเงินเดือนของข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหมที่ดำรงตำแหน่งชั้นยศพลเอก พลเรือเอกพลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่


                      ๒ การใช้บังคับของกฎหมาย


                            ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


                      ๓ สภาพบังคับของกฎหมาย


                            ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว กระทรวงกลาโหมจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ และอัตราเฉพาะกิจของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

 • สาระสำคัญ
 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๑๒/๑ (๑๔)จากเดิม “นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙” เป็น “นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.๙”

  • ความเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ความเหมาะสมของร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail