Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3291 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

                     ด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับมอบหมายให้นำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ไปดำเนินการจัดทำตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ครั้ง โดยแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สสว.  http://www.sme.go.thและเว็บไซต์http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น  รวมทั้งจัดทำแบบสอบถามจากทุกภาคส่วน  จำนวน 1 ครั้ง  ในวันพุธที่  ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมเดอะ เบอร์เครีย์  โฮเต็ล  ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ แล้ว

                 ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีความเห็นให้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติในประเด็นสำคัญ  สสว. จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว เพื่อจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

              ในการนี้  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงขอเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

              ๑) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sme.go.thและเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th

              ๒)ผ่านทางช่องทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๓๒๕๘ รวมทั้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail