Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1740 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติฯ) 

ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายประการที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ 

ฉบับดังกล่าวไม่เป็นที่แพร่หลาย ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจะต้องทำหน้าที่ดูแล

การชำระหนี้ของคู่สัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครอง พร้อมทั้งดำเนินการส่งมอบเงินและจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา รวมถึงบทบัญญัติได้ระบุให้มีการดำเนินการในลักษณะที่รองรับการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากรณีที่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในกรณีของธุรกรรมการซื้อขายห้องชุด อีกทั้งยังมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่ขัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 (พระราชบัญญัติฯ) 


  ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดหลายประการที่เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ 


  ฉบับดังกล่าวไม่เป็นที่แพร่หลาย ได้แก่ การกำหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาจะต้องทำหน้าที่ดูแล


  การชำระหนี้ของคู่สัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาต้องดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ที่คู่สัญญาได้ส่งมอบให้อยู่ในความครอบครอง พร้อมทั้งดำเนินการส่งมอบเงินและจัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินให้แก่คู่สัญญา รวมถึงบทบัญญัติได้ระบุให้มีการดำเนินการในลักษณะที่รองรับการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากรณีที่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่บทบัญญัติดังกล่าวยังขาดความชัดเจนในกรณีของธุรกรรมการซื้อขายห้องชุด อีกทั้งยังมีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่ขัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 


  ซึ่งจากประเด็นปัญหาอุปสรรคดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 


  โดยปรับปรุงคำนิยามของคู่สัญญาเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกรรมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งแก้ไขข้อขัดข้อง


  กรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาดูแลผลประโยชน์ในการดูแลรักษาเฉพาะเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ช่วยในการส่งเสริม


  การประกอบธุรกิจการดูแลผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเพิ่มบทบัญญัติการกำหนดโทษกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • 2.1 แก้ไขบทนิยามคำว่า “คู่สัญญา” เพื่อให้คู่สัญญาต่างตอบแทนทุกประเภทสามารถ ทำสัญญาดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายฉบับนี้ได้ (ร่างมาตรา 3)


  2.2 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับรายการที่ต้องระบุไว้ในสัญญาดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ของผู้ดูแลประโยชน์ของคู่สัญญาที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถดูแลรักษาเฉพาะเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตามความต้องการของคู่สัญญา (ร่างมาตรา 4)


  2.3 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาให้สามารถดูแลรักษาเฉพาะเงิน ทรัพย์สิน หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความต้องการ ของคู่สัญญา (ร่างมาตรา 5)


  2.4 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดแจ้งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดได้บันทึกเป็นหลักฐานชัดเจนว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาดูแลผลประโยชน์ (ร่างมาตรา 6)


  2.5 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคลัองกับการปรับปรุงหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญากรณีดูแลรักษาเฉพาะเงิน (ร่างมาตรา 6 และ 7)


  2.6 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์เพื่อให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย (ร่างมาตรา 8)


  2.7 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดโทษทางปกครองในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าบริการไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ประกาศกำหนด (ร่างมาตรา 9 และ 10)

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail