Facebook


คัดลอกจาก ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2358 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ เพื่อจัดระเบียบการใช้รถในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งแก้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นๆ แต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตรถและสภาพและสภาพการใช้รถในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวและปรับปรุงมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้รถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  แบ่งออกเป็น 13 หมวด (356 มาตรา) ประกอบด้วย

บททั่วไป (มาตรา 1 – 6)

หมวด 1 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก (มาตรา 7 – มาตรา 13)

หมวด 2 ทะเบียนรถและภาษีรถ (มาตรา 14 – มาตรา 65)

หมวด 3 ผู้ขับรถและผู้ประจำรถ (มาตรา 66 – มาตรา 93)

หมวด 4 สถานสอนขับรถ และผู้สอบขับรถ (มาตรา 94 – มาตรา 124)

หมวด 5 สถานตรวจสภาพรถและผู้ตรวจสภาพ (มาตรา 125 – มาตรา 140)

หมวด 6 การประกอบการขนส่ง (มาตรา 141 – มาตรา 171)

หมวด 7 การประกอบการขนส่งโดยรถแท็กซี่หรือโดยรถบริการ (มาตรา 172 – มาตรา 187)

หมวด 8 การขนส่งโดยรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มาตรา 188 – มาตรา 204)

หมวด 9 การขนส่งประเทศ (มาตรา 205 – มาตรา 215)

หมวด 10 สถานีขนส่ง (มาตรา 216 – มาตรา 237)

หมวด 11 ยานพาหนะทางบกอื่นนอกจากรถ (มาตรา 238 )

หมวด 12 การตรวจสอบและควบคุม (มาตรา 239 – มาตรา 243)

หมวด 13 อุทธรณ์ (มาตรา 244)

บทกำหนดโทษ (มาตรา 245 – 347)

บทเฉพาะกาล  (มาตรา 349 – 356)

อัตราค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 2 บัญชี ท้ายพระราชบัญญัติ

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

                 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์


   


                 โดยที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อจัดระเบียบการใช้รถในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นๆ แต่บทบัญญัติบางประการ  ในกฎหมายดังกล่าวยังไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิตรถและสภาพการใช้รถในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับให้เป็นฉบับเดียวและปรับปรุงมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้รถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้                 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ใช้บังคับกับรถยนต์ที่ใช้เดินในทางบกทุกชนิด แต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายสองฉบับ ยังไม่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันทำให้เป็นปัญหาในทางปฏิบัติตามกฎหมายแต่ละฉบับ และบางเรื่องบัญญัติซ้ำซ้อนกัน เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายแต่ละฉบับที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเกี่ยวเนื่องกันก็จะต้องแก้ไขกฎหมายหรือกฎกระทรวงนั้นทั้งสองฉบับไปในคราวเดียวกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail