Facebook


คนธรรมดาจับกุมผู้กระทำผิดได้หรือไม่

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 13586 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เราเข้าใจกันว่า คนที่จะจับกุมคนอื่นได้นั้นจะต้องเป็นตำรวจเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเราเข้าใจผิดกันมาตลอด เพราะกฎหมายได้เขียนไว้ว่า การจับกุมผู้กระทำผิดนั้นเป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ความหมายของคำว่า"พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" คือ เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งพัสดี เจ้าพนักงานกรมสรรพาสามิต กรมศุลากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม ดังนั้น นอกจากตำรวจแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทพนักงานฝ่ายปกครอง จึงมีอำนาจหน้าที่จับกุมคนทำความผิดได้ทุกประเภท แม้ว่าความผิดนั้นๆ จะมีเจ้าพนักงานโดยเฉพาะอยู่แล้ว เช่น ความผิดตามกฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต ทางตำรวจ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ก็มีอำนาจหน้าที่ในการจับกุมได้เช่นกัน

สำหรับคนธรรมดา กฎหมายระบุไว้ว่าราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานจึงไม่มีอำนาจและหน้าที่ในการจับกุมผู้ใด แต่กฎหมายยกเว้นไว้ให้คนธรรมดามีอำนาจที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้น คือ

1.เมื่อเจ้าพนักงานร้องขอให้ช่วยจับ

กรณีนี้จะต้องเป็นเรื่องที่มีหมายจับอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็ตาม และเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการตามกฎหมายหรือจับตามหมายจับนั้น ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการจับกุมผู้กระทำผิดตามหมายจับนั้น แต่จะบังคับให้คนธรรมดาช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่ราษฎรนั้นไม่ได้ ข้อนี้ต้องพึงระวังให้ดีว่าถ้าเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานจะจับกุมโดยไม่มีหมายจับ แม้เจ้าพนักงานจะร้องขอให้คนธรรมดาช่วยจับ คนธรรมดาก็ไม่มีอำนาจในการจับกุม มีข้อสังเกตว่าคำร้องขอของเจ้าพนักงานเช่นนี้ไม่ถือเป็นคำสั่งของเจ้าพนักงาน ดังนั้น คนธรรมดาผู้ได้รับคำร้องขอจะปฏิบัติตามคำร้องขอนั้นหรือไม่ก็ได้

2.เมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าเฉพาะความผิดประเภทที่กฎหมายระบุไว้

คำว่า"ความผิดซึ่งหน้า" ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าคนนั้นได้ทำความผิดมาแล้วสดๆ กรณีนี้คนธรรมดาผู้พบการกระทำผิดนั้นสามารถเข้าทำการจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องคอยให้เจ้าพนักงานร้องขอ อย่างไรก็ดีอำนาจในการจับกุมของคนธรรมดาตามข้อ 2 นี้ค่อนข้างจะมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะแต่ความผิดประเภทที่ระบุไว้ในท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น และต้องเป็นกรณีที่พบการกระทำผิดซึงหน้าอีกด้วย ความผิดซึ่งหน้าที่ระบุอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีดังนี้ 1.ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล 2.ขบถภายในพระราชอาณาจักร 3.ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร 4.ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ 5.ทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ 6. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 7.ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง 8 ความผิดต่อศาสนา 9.การก่อการจลาจล 10.กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน 11.ปลอมแปลงเงินตรา 12.ข่มขืนกระทำชำเรา 13.ประทุษร้ายแก่ชีวิต 14. ประทุษร้ายแก่ร่างกาย 15.ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ 16.ลักทรัพย์ 17.วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด 18.กรรโชก ความผิดเหล่านี้ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย

3.เมื่อคนธรรมดาผู้เป็นนายประกันผู้

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail