Facebook


Anonymity ชื่อนั้นสำคัญไฉน?

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 7533 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

โลกไซเบอร์นี้แปลกนะครับ เหมือนอีกเป็นโลกหนึ่ง เวลาที่เราอยู่บนโลกไซเบอร์ เราสามารถกลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ สามารถปกปิดตัวตนของตัวเราเองได้ รวมถึงสามารถใช้ชื่อใหม่ได้ ดังนั้นการสื่อสารโดยใช้ชื่อปลอม (Pseudonym) หรือนามแฝงจึงถือเป็นสิ่งปกติบนอินเทอร์เน็ตครับ

การใช้นามแฝงนี้โดยปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรนะครับ แต่ถ้าเราใช้ชื่อของคนอื่นไปทำความเสียหายล่ะก็อย่างนี้ต้องรับผิดครับ รวมไปถึงการใช้ชื่อของคนอื่นโดยเจ้าตัวเขาไม่อนุญาตด้วยนะครับ โดย "ชื่อ" ที่กฎหมายเขาคุ้มครอง คือ ชื่อสกุลหรือนามสกุลครับ ถ้าเอาไปใช้โดยไม่มีสิทธิ (คือเจ้าของเขาไม่อนุญาต) แล้วเกิดความเสียหายขึ้นก็อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ครับ (เจ้าของนามสกุลก็คือใครก็ได้ที่มีสิทธิ์ใช้นามสกุลนั้นตามกฎหมายครับ)

เรื่องการใช้ชื่อปลอมนี้ก็มีปัญหาในต่างประเทศเหมือนกันครับ มีคดีหนึ่งเกิดขึ้นในอเมริกา ถึงจะไม่เกี่ยวกับ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail