Facebook


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1860 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติ

เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเครื่องสำอาง จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณและเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ....

2. ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ....

3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค พ.ศ. ....

4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้งและการออกใบแทนใบรับจดแจ้เครื่องสำอาง พ.ศ. ....

5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....

6. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. ....

7. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ พ.ศ. ....

8.ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง ต่ออายุ แก้ไขและออกใบแทนใบรับจดแจ้งสำหรับเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออก เท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ. ....

จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้จัดทำเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างประกาศฯ รวมทั้งแบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

1.ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 591 8468

3. ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง

สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์หมายเลข 02 590 7139

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติ


  เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเครื่องสำอาง จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้


  1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณและเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ....


  2. ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. ....


  3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับแจ้งและการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้เครื่องสำอางที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค พ.ศ. ....


  4. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้งและการออกใบแทนใบรับจดแจ้เครื่องสำอาง พ.ศ. ....


  5. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หรือหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ....


  6. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. ....


  7. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อจัดนิทรรศการ หรือเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ พ.ศ. ....


  8.ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง ต่ออายุ แก้ไขและออกใบแทนใบรับจดแจ้งสำหรับเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออก เท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ. ....


  จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว


  ทั้งนี้ ได้จัดทำเหตุผลความจำเป็นในการจัดทำร่างประกาศฯ รวมทั้งแบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้


  1.ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย


  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


  2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 591 8468


  3. ส่งทาง E-mail: salakjit.fda@gmail.com


  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง


  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์หมายเลข 02 590 7139  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail