Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2560)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2686 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปรับปรุงและขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถดำเนินกิจการและบริการให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



   



  • โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ. เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจน้ำดิบได้เช่นเดียวกับน้ำประปาและขยายอำนาจให้สามารถประกอบกิจการหรือธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. ได้ และแก้ไขบทนิยามคำว่า “พนักงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารของ กปภ. และการมีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ว่าการ กปภ. พร้อมทั้งแก้ไขเรื่องทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่างประเทศ และยกเลิกการระงับข้อพิพาทโดย       การอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒  ดังต่อไปนี้


                     (1)  แก้ไขบทนิยามคำว่า พนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3)


                     (๒)  ขยายวัตถุประสงค์ให้ กปภ. สามารถประกอบธุรกิจน้ำดิบได้ รวมทั้งขยายอำนาจให้สามารถประกอบกิจการอื่นได้ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 และมาตรา 7 มาตรา 17 (11))


                     (3)  แก้ไขเพิ่มเติมทุนของ กปภ.  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9)


                     (4)  ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)


                     (5)  กำหนดการมีส่วนได้เสียของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 (2) และมาตรา 20 (1))


                     (6)  เพิ่มความคำว่า “น้ำดิบ” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวัตถุประสงค์


                     (7)  เพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการ กปภ. สามารถกำหนดอัตราค่าบริการในธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ กปภ. ได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 17 (13))


                     (8)  กำหนดให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เช่นเดียวกับประธานกรรมการ กรรมการ  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28)


                     (9)  ยกเลิกการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ (แก้ไขมาตรา ๒๙ วรรคสาม)


   


                     (10)      เพิ่มความคำว่า “น้ำดิบ” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวัตถุประสงค์

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail