Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา) (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2644 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

           โดยที่พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว โดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา ซึ่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการประปานครหลวง     จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

             เนื่องจากพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการประปานครหลวง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านประปาเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการสร้าง    นวัตกรรมอันเป็นการใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของการประปานครหลวง รวมทั้งทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม จึงจำต้องตราพระราชบัญญัตินี้             โดยที่พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว โดยการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา รวมถึงการดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปาซึ่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติ  บางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการประปานครหลวง    จึงจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐  • ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  •            เพื่อให้การบริหารงานของการประปานครหลวงมีความคล่องตัว และสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการด้านประปาเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดการพัฒนาใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม     จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

 • ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 • แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประปานครหลวง ในประเด็นดังต่อไปนี้

            ๑.  แก้ไขบทนิยามคำว่า “ประปาเอกชน” เพื่อรองรับการดำเนินงานของเอกชนในการดำเนินกิจการประปาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแก้ไขบทนิยามคำว่า “พนักงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)

            ๒.  เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง ให้สามารถดำเนินธุรกิจน้ำดิบ หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ น้ำดิบ (เพิ่มเติมมาตรา ๖ (๔))

            ๓.  แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินการของการประปานครหลวงโดยให้การประปานครหลวงสามารถดำเนินการผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปานอกเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว หรือดำเนินกิจการร่วมกัน (เพิ่มเติมมาตรา ๖/๑)

            ๔.  แก้ไขเพิ่มเติมให้การประปานครหลวงสามารถร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการนอกราชอาณาจักรก็ได้ (เพิ่มเติมมาตรา ๖/๒)

            ๕.  เพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยแก้ไขชื่อจังหวัดพระนครเป็นกรุงเทพมหานคร และเพิ่มที่ตั้งในจังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดสมุทรปราการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙)

            ๖.  แก้ไขเพิ่มเติมให้การประปานครหลวงกำหนดอัตราราคาขายน้ำดิบ อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์และค่าสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนในการชำระราคาและค่าตอบแทน รวมถึงการชำระราคาล่วงหน้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๔))

            ๗.  แก้ไขเพิ่มเติมให้การประปานครหลวงดำเนินการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ การประปานครหลวงได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓ (๑๓))

            ๘.  แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๕)

            ๙.  แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการการประปานครหลวงมีอำนาจกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปาและอัตราค่าน้ำดิบ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๔ (๘) และ (๙))

            ๑๐.  แก้ไขระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)

            ๑๑.  ยกเลิกการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ โดยให้สามารถเลือกใช้สิทธิทางศาลหรือระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ สำหรับผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีการประปานครหลวง ทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖ วรรคสอง)

            ๑๒.  แก้ไขกรอบวงเงินการกู้ยืมเงินจากเกินสามสิบล้านบาทเป็นเกินห้าร้อยล้านบาท และราคาการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์จากเกินห้าล้านบาทเป็นเกินหนึ่งร้อยล้านบาท (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๒) และ (๓))

  • ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งฉบับ

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail