Facebook
มีข้อผิดพลาด
 • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 61


ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 10334 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

ประกอบร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

_______________

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมา

 

 

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อเป็นการรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในกฎหมายปัจจุบันหลายฉบับเข้าไว้ด้วยกันในลักษณะจัดทำเป็นประมวลกฎหมาย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ เห็นชอบในหลักการ ขณะนี้ร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ซึ่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นในวาระที่ ๒ และเห็นควรนำร่างดังกล่าวเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างในชั้นที่สุดต่อไป

 

 

๒. หลักการของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ยกเลิกพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ แล้วร่างขึ้นใหม่เป็นประมวลกฎหมาย

- พระราชบัญญัติ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail