Facebook


(ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 196 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

(ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 - 31 กรกฎาคม 2560 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  เพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะ โดยอาศัยความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการใช้สารอันตราย และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่อันเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน   


  ปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบซึ่งเป็นสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เมื่อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไป การกำจัดหรือการคัดแยกหรือถอดชิ้นส่วนดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บ รวบรวมและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอกนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพสมควรมีกฎหมายกำหนดกลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นการเฉพาะโดยอาศัยความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ลดการใช้สารอันตราย และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่อันเป็นการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน


     • เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียฉบับใดที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ผลิตและผู้นำเข้าในการจัดระบบรับคืนซากผลิตภัณฑ์ หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน้าที่ของผู้บริโภคในการคัดแยกซากผลิตภัณฑ์ออกจากมูลฝอยทั่วไป และนำส่งคืนไปที่ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม การลด การคัดแยกและใช้ประโยชน์ (การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่) และการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงมีมาตรการส่งเสริมการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้สารอันตรายในการผลิต

 •  


  ๑. กฎหมายนี้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต ส่ง หรือวัดกระแสไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้หรือุปกรณ์ดังกล่าว ในร่างพระราชบัญญัติกำหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นปัญหาสำคัญไว้ ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) คอมพิวเตอร์ (๒) เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย (๓) เครื่องปรับอากาศ (๔) เครื่องรับโทรทัศน์ (๕) ตู้เย็น โดยให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงกำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้เพิ่มเติม


  ๒ ผู้รักษาการตามกฎหมาย กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


  ๓. หมวด ๑ การจัดการซากผลิตภัณฑ์


   


  (๑) กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปะปนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป


   


  (๒) กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดถอดแยกชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่กรณีการถอดและประกอบกลับเข้าตามเดิม การซ่อมแซมเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ การดำเนินการเพื่อการศึกษา ทดลองและวิจัยโดยหน่วยงานของรัฐหรือสถานศึกษาของรัฐ การดำเนินการของโรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และการดำเนินการที่มีลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกำหนด


   


  (๓) กำหนดให้การรับคืน การจัดเก็บ และการรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ต้องจัดทำโดยศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่จัดตั้งและขึ้นทะเบียนโดยผู้ผลิตดำเนินการเอง ผู้ผลิตร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น หรือให้ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ใดดำเนินการแทน หรือทำความตกลงกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแทน ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิต หรือตั้งโดยบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่อธิบดีประกาศกำหนด


  ๔. หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต


   


  (๑) กำหนดให้ผู้ผลิตมีหน้าที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตรายใด รวมถึงซากของผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศหรือที่ไม่มียี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ หรือที่ผู้ผลิตเลิกดำเนินกิจการแล้วด้วย


   


  (๒) กำหนดให้ผู้ผลิตจัดทำแผนความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เสนอต่อ
  กรมควบคุมมลพิษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด


  ๕ หมวด ๓ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์


   


  กำหนดให้กรมควบคุมมลพิษเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการซากผลิตภัณฑ์
  ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้


  ๖ หมวด ๔ การตรวจสอบและควบคุม


   


  กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์หรือเข้าไปในยานพาหนะใดๆ ที่ใช้ขนส่งซากผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและ
  พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และออก
  คำสั่งเป็นหนังสือเรียกผู้ผลิต ผู้จัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่


  ๗ หมวด ๕ บทกำหนดโทษ


   


  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมการทิ้ง การจัดเก็บ การรวบรวม
  การขนส่ง และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดโทษทางอาญาไว้สำหรับความผิด เป็นต้นว่า


   


  - กำหนดโทษสำหรับผู้ทิ้งซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือทิ้งปะปนกับ
  ขยะมูลฝอย และผู้ที่ถอดแยกชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์


   


  -กำหนดโทษสำหรับผู้ที่รับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์


   


  - กำหนดโทษสำหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในการรับคืน จัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา และขนส่งซากผลิตภัณฑ์


   

  • ประเด็นที่รับฟังความเห็น
  • ๑ ความจำเป็นในการตรากฎหมายว่าด้วยการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


   ๒ บทนิยาม (มาตรา ๔) และประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๕)


   ๓ หมวด ๑ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ (มาตรา ๗ - มาตรา ๑๓)


   ๔ หมวด ๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิต (มาตรา ๑๔ - มาตรา ๑๗)


   ๕ หมวด ๓ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์ (มาตรา ๑๘ - มาตรา ๑๙)


   ๖ หมวด ๔ การตรวจสอบและควบคุม (มาตรา ๒๐ - มาตรา ๒๒)


   ๗ หมวด ๕ บทกำหนดโทษ(มาตรา ๒๓ - มาตรา ๓๔)


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail