Facebook


ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3646 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....”

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค” หมายความว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคใต้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“คณะกรรมการนโยบายวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายวิชาการของโรงเรียนกีฬา

“สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕  ให้สถาบันการพลศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์และความสอดคล้องในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่

ในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

link

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  หลักการ


  ให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ


  เหตุผล


  โดยที่รัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจำเป็นต้องยกฐานะสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดการศึกษาและการวิจัยด้านการกีฬา การพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนากีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เพื่อประโยชน์ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


   


   


   


   


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย
  •   เนื่องจากรัฐให้ความสำคัญกับการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา จึงมีความจำเป็นต้องรวมส่วนราชการของสถาบันการพลศึกษาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในศาสตร์ทางการกีฬา มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา ในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬาการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมศาสตร์ของการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างครบถ้วน ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาชั้นเลิศของประเทศ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะมีโรงเรียนกีฬาสำหรับฝึกฝนนักกีฬาสำหรับเยาวชนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง เป็นระบบตามมาตรฐานสากล


    


   การตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ


   http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9560

  • http://www.mots.go.th/download/PolicyStrategy/60July20SportAct.pdf

 • สาระสำคัญ
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [เรื่อง แผนปฏิรูปการกีฬา ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสภาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในศาสตร์ทางการกีฬา มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา พลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา บริหารจัดการกีฬา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นำองค์ความรู้มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และกีฬาภูมิปัญญาไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำแนวทางการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.... .ตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ แนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และคณะทำงานได้นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมาเป็นต้นแบบในการจัดทำ รวมทั้งศึกษาแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และ พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2555  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการยกร่างพระราชบัญญัติในครั้งนี้ และประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านโครงสร้างการกีฬาและผุ้เกี่ยวข้องเช่น ผศ.ภัทรพล มหาขันธ์ นายอมรทัศต์ อัคคะพู นางนันทนา ธรรมสโรช (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสถาบันการพลศึกษา  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอร่างฉบับนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป


                          ร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในศาสตร์ทางการกีฬา มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬา ในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อุตสาหกรรมการกีฬาการบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมศาสตร์ของการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างครบถ้วน ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกของนักกีฬาระดับชาติ เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาชั้นเลิศของประเทศ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จะมีโรงเรียนกีฬาสำหรับฝึกฝนนักกีฬาสำหรับเยาวชนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่อง เป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยร่างพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... ประกอบด้วย6หมวด และ บทเฉพาะกาล21 มาตรา รวมทั้งสิ้น 97 มาตรา ดังนี้


                                           มาตรา 1 มาตรา 7มีสาระสำคัญว่าด้วยชื่อของพระราชบัญญัติ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา คำนิยาม และผู้รักษาการ


                                 หมวด 1 บททั่วไป มีสาระสำคัญว่าด้วยวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การแบ่งส่วนราชการ


                                 หมวด 2 การดำเนินการ มีสาระสำคัญว่าด้วยองค์ประกอบ อำนาจและหน้าที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คุณสมบัติและอำนาจหน้าที่อธิการบดี อธิการ รองอธิการประจำภาค สภาวิชาการ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภาผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค


                                           หมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน


                                 หมวด 4 ตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ


                                 หมวด 5 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ


                                 หมวด 6 บทกำหนดโทษ


   


                                 บทเฉพาะกาล มีสาระสำคัญว่าด้วยการโอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน การนับวาระการดำรงตำแหน่ง การบังคับใช้กฎหมายโดยอนุโลม 

  • ประเด็นความคิดเห็น
  • 1. ประเด็นหลักการและเหตุผล


    


   2. ประเด็นคำนิยาม (มาตรา 4) 


    


   3. ประเด็นหมวด 1 : วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  (มาตรา 8-9 )


    


   4. ประเด็นหมวดที่ 1 : การแบ่งส่วนราชการ /การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก


   (มาตรา 10-12 ) 


    


   5. ประเด็นหมวด 2: องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย/อำนาจหน้าที่/วาระการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา (มาตรา 19-21 ) 


    


   6. ประเด็นหมวด 2 :องค์ประกอบสภาวิชาการ /อำนาจหน้าที่ (มาตรา 23-24 ) 


    


   7. ประเด็นหมวด 2 :องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายวิชาการ /อำนาจหน้าที่ (มาตรา 25-26 ) 


    


   8. ประเด็นหมวด 2 :องค์ประกอบสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย /อำนาจหน้าที่ (มาตรา 27-28 ) 


    


   9. ประเด็นหมวด 2 :คุณสมบัติและการได้มาซึ่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดีประจำภาค ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต และอำนาจหน้าที่ อธิการบดี และรองอธิการบดีประจำภาค (มาตรา 29-37 ) 


    


   10. ประเด็นหมวด 2 : องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคและคณะกรรมการวิทยาเขต (มาตรา 38-41 ) 


    


   11. ประเด็นหมวด 2 : คุณสมบัติคณบดี รองคณบดี รองคณบดีประจำวิทยาเขต องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ (มาตรา 42-45 ) 


    


   12. ประเด็นหมวด 2 : คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา  (มาตรา 49-52 ) 


    


    


   13. ประเด็นหมวด 3: การประกันคุณภาพและการประเมิน(มาตรา 56-60 ) 


    


   14. ประเด็นหมวด 4: ตำแหน่งทางวิชาการและวิทยฐานะ (มาตรา 61-66 ) 


    


   15. ประเด็นหมวด 5: ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (มาตรา 67-74 ) 


    


   16. ประเด็นหมวด 6: การกำหนดโทษ (มาตรา 75-76) 


    


   17. ประเด็นบทเฉพาะกาล: ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาควาระเริ่มแรก การดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 77-97 ) 


    


   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติล่าสุด


   http://www.mots.go.th/download/PolicyStrategy/60June20ResultCommentSportAct.pdf


    


   ช่องทางการแสดงความคิดเห็น


   1.แสดงความเห็นผ่าน E-mail : str_law_mots@hotmail.com


   2.แสดงความเห็นผ่านเอกสาร (1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ “กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100” หรือ (2) โทรสาร 0 2356 0704


   ( ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 มิถุนายน 2560 )


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail