Facebook


ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3222 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....


  หลักการ


  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์


  เหตุผล


  โดยที่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ซึ่งสนธิสัญญาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อรัฐทั้ง ๔๔ รัฐ ที่ระบุในภาคผนวก ๒ ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ สนธิสัญญาได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การ ผู้แทนของรัฐภาคี รวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยตรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทำการ กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบของคณะผู้ตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจนำมาเพื่อใช้ในการตรวจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานและการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย  ดังนั้นเพื่อที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)  ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับพันธกรณีสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ในส่วนแก่เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน (Privileges and Immunities) แก่องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ ผู้แทนของรัฐภาคี รวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยตรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทำการ กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบ บันทึก สารตัวอย่างและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะผู้ตรวจ  จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  • เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
  • โดยที่ประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  สนธิสัญญาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อรัฐทั้ง ๔๔ รัฐ ที่ระบุในภาคผนวก ๒ ได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้ สนธิสัญญาได้กำหนดพันธกรณีให้รัฐภาคีต้องกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่องค์การ ผู้แทนของรัฐภาคี รวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยตรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทำการ กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบของคณะผู้ตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผู้ตรวจ สารตัวอย่างและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองที่สมาชิกของคณะผู้ตรวจนำมาเพื่อใช้ในการตรวจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินงานและการปฏิบัติงานขององค์การในประเทศไทย  ดังนั้น เพื่อที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาและดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
 • ๑. บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓)


  กำหนดบทนิยามของคำว่า “สนธิสัญญา” และ “องค์การ” เพื่อการย่อคำที่ใช้ในกฎหมาย  ในบทนิยาม คำว่าสนธิสัญญา” ได้กำหนดให้หมายความว่า สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ท้ายพระราชบัญญัตินี้” เพื่อให้ตรงตามที่ชื่อภาษาอังกฤษของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ โดยได้กำกับชื่อภาษาอังกฤษไว้ด้วยเพื่อความชัดเจน และการที่ให้มีถ้อยคำ ท้ายพระราชบัญญัตินี้” เพื่อให้นำข้อบทของความตกลงดังกล่าวพร้อมด้วยคำแปลมาท้ายพระราชบัญญัติเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาของสนธิสัญญา ที่มีการอ้างถึงในร่างพระราชบัญญัติอันเป็นไปตามหลักที่ว่ากฎหมายจะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำคำแปลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ


  ๒. วันมีผลใช้บังคับของบทบัญญัติบางมาตรา (ร่างมาตรา ๒ และร่างมาตรา ๔)


  กำหนดให้นำพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) เพื่อให้พระราชบัญญัติมีผลเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติในมาตรา ๘๑ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อเป็นกฎหมายแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะได้ดำเนินการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ได้ต่อไป และสำหรับบทบัญญัติ มาตรา ๕ (เอกสิทธิและความคุ้มกัน) ได้กำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ข้อบทของสนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทยแล้วเป็นต้นไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๔) เนื่องจากมาตรา ๕ บัญญัติขึ้นเพื่อการรองรับการปฏิบัติตามพันธกรณีในข้อบทของสนธิสัญญา ซึ่งประเทศไทยต้องปฏิบัติเมื่อได้เป็นภาคีสนธิสัญญาและข้อบทของสนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับแล้ว จึงสมควรกำหนดให้มาตราเหล่านี้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกับวันที่ข้อบทของสนธิสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นวันใดนั้นก็ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องแล้วสาธารณะชนทราบ


  อนึ่ง บทบัญญัติในลักษณะดังกล่าวได้เคยมีการกำหนดมาแล้วในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับเป็นแนวทางที่ใช้ในกฎหมายต่างประเทศด้วยโดยได้นำตัวอย่างกฎหมายของประเทศเยอรมนีและมาเลเซียมาประกอบพิจารณา ดังนี้


  (๑) ประเทศเยอรมนี


  มาตรา ๒๑ ของ Act Implementing the Convention of 13 January 1993 on the Prohibition of the Development, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction ของเยอรมนีซึ่งเป็นกฎหมายอนุวัตรการอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention) ได้กำหนดเกี่ยวกับวันใช้บังคับว่าให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับแล้วเป็นต้นไปซึ่งจัดเป็นเมื่อใดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Federal Law Gazette)


  (๒) ประเทศมาเลเซีย


  มาตรา ๓ ของ Asian Development Bank (Act 1966) ของสหพันธ์รัฐมาเลเซียซึ่งเป็นกฎหมายให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้กำหนดให้บทบัญญัติบางมาตรามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่สหพันธรัฐมาเลเซียได้ให้สัตยาบันความตกลงและความตกลงมีผลใช้บังคับ


  การกำหนดวันใช้บังคับตามร่างมาตรา ๔ แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้แนวทางเดียวกับตัวอย่างกฎหมายของประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับขั้นตอนการเข้าเป็นภาคีสมาชิกข้อบทของความตกลงของไทย อีกทั้งเป็นแนวทางที่เคยมีการใช้มาแล้วในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๐๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น


  ๓. ความเป็นนิติบุคคลและภูมิลำเนาขององค์การ (ร่างมาตรา ๕ (๑))


  กำหนดให้ยอมรับนับถือว่า องค์การเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศ เพื่อรองรับสถานะขององค์การที่เป็นนิติบุคคลและมีความสามารถตามกฎหมายตามที่บัญญัติไว้


  ๔. เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน (ร่างมาตรา ๕ (๒))


  กำหนดให้องค์การ ผู้แทนของรัฐภาคี รวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้ตรวจ ผู้ช่วยตรวจ เจ้าหน้าที่ขององค์การ และผู้สังเกตการณ์ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทำการ กระดาษเอกสาร หนังสือโต้ตอบ บันทึก สารตัวอย่างและอุปกรณ์เครื่องมือของคณะผู้ตรวจ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในข้อบทของสนธิสัญญา เพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับและใช้ข้อบทของสนธิสัญญานั้น หรือความตกลงที่รัฐบาลจะได้ทำต่อไปกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  ทั้งนี้ ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

  • สมควรจะให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่กำหนดในร่างกฎหมายหรือไม่
  • โดยที่ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาวาดวยการหามทดลองนิวเคลียรโดยสมบูรณเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ สนธิสัญญาดังกลาวจะมีผลใชบังคับก็ตอเมื่อรัฐทั้ง ๔๔ รัฐ ที่ระบุในภาคผนวก ๒ ไดใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาแลวเทานั้น ทั้งนี้ สนธิสัญญาไดกําหนดพันธกรณีใหรัฐภาคีตองกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการ ผูแทนของรัฐภาคี รวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งในคณะมนตรีบริหารรวมทั้งผูแทนสํารองและที่ปรึกษา ผูอํานวยการใหญ ผูตรวจ ผูชวยตรวจ เจาหนาที่ขององคการ และผูสังเกตการณ รวมตลอดถึงที่พักอาศัย สถานที่ทําการ กระดาษเอกสาร หนังสือโตตอบของคณะผูตรวจ รวมทั้งบันทึกของคณะผูตรวจ สารตัวอยางและอุปกรณที่ไดรับการรับรองที่สมาชิกของคณะผูตรวจนํามาเพื่อใชในการตรวจที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่การดําเนินงานและการปฏิบัติงานขององคการในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาและดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail