Facebook


ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เปิดรับฟังความคิดเห็น (กำหนดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 5 ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2560)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5193 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองรองรับเรื่องการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซี่ยนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   


  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมือง รองรับเรื่องการจัดการประชากรของประเทศไทยในประชาคมอาเซี่ยนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  แก้ไขปัญหาการจดทะเบียนการเกิดของเด็กที่ไร้รากเหง้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน  และแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ รวมถึงการกำหนดเลขประจำบ้าน การจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้       


     ปัญหาและสาเหตุ


  (1) เนื่องจากในปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยลักษณะใหม่ๆ และอาคารเพื่อการใช้สอย    อย่างอื่น นอกจากการใช้อยู่อาศัย ซึ่งตามกฎหมายทะเบียนราษฎรยังไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุมถึง


  (2) ปัญหาความซ้ำซ้อนของการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนของแต่ละหน่วยงานรัฐ   ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว


  (3) การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทยของผู้ที่เกิดในต่างประเทศยังไม่สมบูรณ์


  (4) ปัญหาของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ที่ไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับการพิสูจน์สถานะการเกิด ทำให้เป็นคนไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติได้


  (5) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรให้ประชาชนในต่างประเทศ ได้เฉพาะการรับจดทะเบียนการเกิดและการตาย และดำเนินการให้ได้เฉพาะคนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย   ตามกฎหมายว่าด้วยคนเขาเมือง ยังไม่รวมถึงงานทะเบียนราษฎรอื่นและคนต่างด้าวประเภทอื่น


  (6) ปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ โดยแจ้งย้ายออกแต่ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังใด ทำให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง และตามกฎหมายยังไม่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่


  (7) ปัญหาการขอเลขประจำบ้านของบ้านที่ยังปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ทะเบียนบ้าน และบ้านที่ปลูกสร้างเพื่อการใช้สอยอื่น ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย


  (8) ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือที่ดิน  หวงห้ามไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย แล้วปลูกสร้างที่อยู่อาศัยและมาขอทะเบียนบ้านสำหรับสิ่งปลูกสร้างนั้น 


     • ความจำเป็นที่ต้องทำภารกิจ  


   (1) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจำแนกบ้านเพื่อการอยู่อาศัย และอาคารเพื่อการ ใช้สอยอย่างอื่น และรองรับที่อยู่อาศัยลักษณะใหม่ๆ


   (2) เพื่อให้การใช้ข้อมูลทะเบียนราษฎรเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐได้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ และสามารถสนองนโยบายของรัฐในการบริการประชาชน


   (3) เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลราษฎรของประเทศไทย รวมถึงการพิสูจน์สิทธิของบุคคลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งผู้ที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ


   (4) เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ให้ได้รับการจดทะเบียนการเกิด ซึ่งเป็นต้นเรื่องของการใช้สิทธิต่างๆ


   (5) เพื่อให้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย สามารถบริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรให้ประชาชนในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ระบบการจัดการประชากรของประเทศไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจดทะเบียนการเกิดของราษฎรไทยในต่างประเทศ


   (6) เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายที่อยู่ ให้มีผลปฏิบัติตามกฎหมาย แก้ไขปัญหาการแจ้งย้ายลอย (แจ้งย้ายออกแต่ไม่ย้ายเข้าบ้านหลังใด) ทำให้ข้อมูลทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้องกับความ เป็นจริง และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแจ้งย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ได้


   (7)  เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับบ้านและทะเบียนบ้าน


   (8) เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ สำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือที่ดินหวงห้ามไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย 


    

 • แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในประเด็นต่อไปนี้


  1. แก้ไขบทนิยามคำว่า  “บ้าน” ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำด้วย (แก้ไขมาตรา 4)


  2. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมือง (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 วรรคสาม)


  3. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้เลขประจำตัวประชาชนกับบุคคลที่เกิดต่างประเทศและได้    จดทะเบียนคนเกิดกับนายทะเบียนประจำสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16)


  4. เพิ่มเติมเรื่องการจดทะเบียนการเกิดสำหรับเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีในสถานสงเคราะห์ ที่ไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ (เพิ่มเติม มาตรา 19/2) และให้ใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นกับเด็กในลักษณะเดียวกันที่ไม่ได้อยู่ในการอุปการะของสถานสงเคราะห์ด้วย


  5. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการทะเบียนราษฎรในต่างประเทศ โดยให้นายทะเบียนประจำสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรได้มากกว่าการจดทะเบียนคนเกิดและคนตาย และให้บริการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น(แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28 วรรคหนึ่ง)


  6. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการแจ้งการย้ายที่อยู่ให้มีความชัดเจน สามารถบังคับใช้กฎหมายได้จริงอย่างเหมาะสม และเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30)


  7. แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการกำหนดให้เลขประจำบ้าน การจัดทำทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้านชั่วคราว สำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัยและอาคารเพื่อการใช้สอยในลักษณะอื่น ให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34)


  8. เพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกำหนดเลขประจำบ้าน สำหรับที่ปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินประเภทอื่นที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (เพิ่มเติม มาตรา 34/1) โดยไม่ใช้บังคับกับบ้านที่ได้รับการกำหนดเลขประจำบ้านไปแล้วก่อนมีกฎหมายฉบับนี้


   

  • ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
  •  


   จำนวน 10 ประเด็น ของร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ตั้งแต่มาตรา 2 ถึง มาตรา 11  โดยในแต่ละมาตรา มีประเด็นจะรับฟังความคิดเห็นว่า ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากไม่เห็นด้วย        มีเหตุผลหรือมีข้อมูลประกอบความไม่เห็นด้วยอย่างไร โดยขอให้แสดงเหตุผลหรือข้อมูลนั้นพอสังเขปตามสมควร


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


4 ความคิดเห็น

 • ลิงค์ความคิดเห็น นายเอกพงศ์ พันวงษา วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย นายเอกพงศ์ พันวงษา

  ใน ม.30 (2) วรรคท้าย ที่ระบุว่า
  เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งได้รับแจ้งการย้ายออกตาม (๑) แล้ว ผู้ย้ายที่อยู่ยังไม่ได้ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งการย้ายออก ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งยกเลิกการแจ้งย้ายออกแล้วเพิ่มชื่อผู้ย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน และเมื่อผู้นั้นแจ้งขอย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งดำเนินการให้ต่อเมื่อได้ชำระค่าปรับตามมาตรา 47 (๒) แล้ว

  *อยากให้ระบบนั้นย้ายบุคคลดังกล่าวเข้า ทะเบียนบ้านกลางโดยอัตโนมัติครับ ไม่ต้องให้เป็นภาระของนายทะเบียนที่จะต้องดำเนินการอีก
  *ปัญหาในการแจ้งย้ายครับ / ผมว่าการย้ายที่อยุ่นั้นไม่ควรให้อำนาจเจ้าบ้าน/หรือบุคคลอื่นแจ้งย้ายได้ ควรเป็นหน้าที่ของผู้ย้ายต้องดำเนินการเอง หรือถ้าจะแจ้งย้ายแทนควรมีการทำหนังสือมอบอำนาจ จะดีกว่า เพราะเคยมีกรณีเจ้าบ้านย้ายโดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าย้ายและทำใบย้ายหาย ซึ่งเจ้าบ้านมีหน้าที่เพียงย้ายเข้าบ้านกลางเท่านั้น
  *และกรณีที่บุคคลถูกย้ายเข้าบ้านกลาง สามารถแจ้งย้ายปลายทางออกจากบ้านกลางได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักทะเบียนต้นทาง

 • ลิงค์ความคิดเห็น ธนพรรณ ภูริภัทรพันธุ์ วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย ธนพรรณ ภูริภัทรพันธุ์

  เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร ที่ร่างขึ้นใหม่ เนื่องจาก เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรจริง ปฏิบัติงานมาระยะเวลา 15 ปี โดยเฉพาะมาตรา 34/1 ผู้ทำงานประสบปัญหากับอิทธิพลในท้องถิ่นทั้งผู้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอก หากมีการแก้ไขดังกล่าว ย่อมให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

  และอยากฝากข้อสังเกตุอีกเล็กน้อย
  ทุกวันนี้ทำงานเพื่อประชาชน แต่เลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของผู้นำท้องถิ่น เนื่องจากตัวตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร อยู่ภายใต้บังคับบัญชานักการเมืองท้องถิ่นที่ตนปฏิบัติงานอยู่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่กลับต้องยึดระเบียบของกรมการปกครองในการปฏิบัติงาน อยากให้ปรับปรุงสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนให้ออกจากอิทธิพลเหล่านี้ อาจแยกเป็นอิสระ ขึ้นตรงต่อหน่วยงานกลาง จะเป็นไปได้มั้ยคะ ทุกวันนี้ทำงานด้วยความอึดอัดมาก

 • ลิงค์ความคิดเห็น สุชญา วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย สุชญา

  ประเด็น 13 การแยกเงินค่าใช้จ่ายของหน่วยการบริการในส่วนเงินเดือนแลค่าตอบแทนบุคลากรในส่วนที่จ่ายจากเงินงบประมาณของหน่วยบริการภาครัฐออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งการจัดทำคำของบประมาณและในการบริหารงบขาลง

 • ลิงค์ความคิดเห็น นางบพิตร พรมจันทร์ วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย นางบพิตร พรมจันทร์

  ประเด็นที่ 13 ควรแยกเงินเดือนออกมาจากรายได้ในการดูแลรักษาอย่างชัดเจน หากเป็นเงินก้อนเดียวกัน จะทำให้พบปัญหาตามมาระยะยาว ทั้งปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนางานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลและ พึ่งตัวเองได้นั้น จะมีอุปสรรค เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินงานมีน้อย