Facebook


ร่างกฎกระทรวง กำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. ….

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4589 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

  เหตุผลความจำเป็นในการยก (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. ….

๑. ปัจจุบัน ผ้าอนามัยที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มี ๒ รูปแบบ คือ

    ๑.๑ ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอก

    ๑.๒ ผ้าอนามัยชนิดสอด

    การปฏิบัติที่ผ่านมา มีการรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเครื่องสำอาง เพราะมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อความสะอาด ตามนิยามในมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดนิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” หมายความว่า

(๑) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาด     ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นผิวต่างๆด้วยแต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ

(๓) วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง

๒. ต่อมา พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกยกเลิก และมีพ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดนิยามของคำว่าเครื่องสำอาง หมายความว่า

(๑) “วัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือ กระทําด้วยวิธีอื่นใด กับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ หรือระงับกลิ่นกาย หรือปกป้องดูแลส่วนต่างๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทิ่นต่างๆ สําหรับผิวด้วย แต่ไม่รวมถึงเครื่องประดับและเครื่องแต่งตัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย

(๒) วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะ หรือ

(๓) วัตถุอื่นที่กำหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเครื่องสำอาง

๓. หากพิจารณาจากนิยามของคำว่า “เครื่องสำอาง” ตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้างต้นแล้ว ผ้าอนามัยชนิดที่ใช้ภายนอกยังคงสถานะเป็นเครื่องสำอาง แต่ผ้าอนามัยชนิดสอดมีวิธีใช้ที่เกินขอบข่ายของการเป็นเครื่องสำอาง เนื่องจาก วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องสอดเข้าในช่องคลอดซึ่งไม่เข้านิยามเครื่องสำอางที่ต้องเป็นวัตถุที่กระทําด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์

เนื่องจากผ้าอนามัยมี 2 ชนิด คือผ้าอนามัยชนิดใช้ภายนอกและชนิดสอด ซึ่งผ้าอนามัยชนิดใช้ภายนอกเป็นเครื่องสำอางตามนิยามมาตรา ๔ (๑) แต่ปรากฏว่าผ้าอนามัยชนิดสอด ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางตามนิยามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้เคยกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังนั้น เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จึงเห็นควรกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางตามมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ยก (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง พ.ศ. …. จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดทำเหตุผลความจำเป็นในการยก (ร่าง) กฎกระทรวง รวมทั้งแบบเสนอข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง ดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือ มายังกลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

2. ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 591 8468

3. ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง           สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์หมายเลข  02 590 7139

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail