Facebook


เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ ....กำหนดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 24 พ.ค.2560 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.2560 (Fax : 0 2618 3395 E-mail : nattk@fpo.go.th)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2539 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการที่จำเป็น ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินนโยบายรัฐบาล

ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ จึงเห็นควรให้กองทุนผู้สูงอายุที่จัดตั้งอยู่ในปัจจุบันทำหน้าที่และมีบทบาทในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย แต่เนื่องจากรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุภายใต้กฎหมายดังกล่าวในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ที่มีรายได้น้อย จึงสมควรจัดหาแหล่งเงินเพื่อให้กองทุนผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนและเพียงพอเพื่อนำมาใช้ใน

การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาแหล่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามสิทธิ แต่มีรายได้เพียงพอและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต โดยยื่นแบบแสดงเจตนาเพื่อขอสละสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพดังกล่าว พร้อมทั้งขอให้นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สละสิทธิ์ของตนดังกล่าวบริจาคให้กับกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแหล่งเงินนำมาจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไป

  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail