Facebook


ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4406 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
บันทึกหลักการและเหตุผล

 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ….

 

----------------------------------------------  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      หลัออาร  

                        โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน                       

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยทางทะเลเป็นปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลหรือปล่อยทิ้งน้ำมันดิบอันเป็นน้ำมันประเภทสลายตัวยากประเภทหนึ่ง สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติการณ์ทางทะเล เช่น การโดนกันของเรือ หรือเรือเกยตื้น เป็นต้น จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน การรั่วไหลของน้ำมันดังกล่าวจะทำลายทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของประเทศ ผู้ใช้ประโยชน์จากทะเลทุกฝ่ายย่อมได้รับความเสียหาย การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวซึ่งรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของทะเลนั้น จำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก หากเป็นกรณีที่เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันไทยต้องรับผิด อาจไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากนี้ได้ ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย และอาจฟ้องร้องให้เจ้าของเรือไทยล้มละลายต่อไป การล้มละลายของเจ้าของเรือจะส่งผลเสียต่อการส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยการจำกัดความรับผิด หากเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งสำหรับความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. 1992 (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992) จะทำให้เจ้าของเรือไทยสามารถจำกัดความรับผิดของตนเนื่องจากมลพิษน้ำมันได้ และไม่ถูกฟ้องร้องให้ล้มละลาย ทั้งนี้ จะต้องจัดหาประกันภัยให้ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษน้ำมันตามจำนวนที่อนุสัญญาฯนี้กำหนด และผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าวทุกฝ่ายจะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากผู้รับประกันภัย นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการถูกกีดกันในการเข้าท่าของรัฐภาคีอื่นอีกด้วย จึงเห็นสมควรเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ และตรากฎหมายนี้เพื่ออนุวัติการอนุสัญญาต่อไป

  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail