Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)(ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 1544 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

กระทรวงยุติธรรมได้ยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ เพื่อให้การตรากฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมได้ที่ Http://www.moj.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อกระทรวงยุติธรรมจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

หรือ ร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ อีกช่องทางหนึ่ง ได้ที่ 

แบบฟอร์มการให้ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) 

Link download : 

 

https://goo.gl/SoRZJW

 

 

ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) อย่างไรก็ดี กระทรวงยุติธรรมจักได้นำความคิดเห็นของท่านไปเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  กระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) (เอกสารแนบ) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหลักการอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้


   


  หลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับการกระทำชำเราการคุกคามทางเพศและสิ่งอันลามก เพราะความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับการบังคับใช้ที่มีประสิทธิผล ซึ่งการบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นและให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน อนึ่ง การกระทำทางเพศในปัจจุบันนั้น มีลักษณะและวิธีการกระทำความผิดที่เพิ่มเติมกว่าที่กฎหมายในอดีตจะครอบคลุมถึง ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ จะทำให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเห็นควรแก้ไขอัตราโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วย ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ มีสาระสำคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้


  () แก้ไขคำนิยามกระทำชำเรา” (แก้ไขมาตรา ๒๗๖)


  () กำหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศ (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/)


  (๓) แก้ไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งอันลามก (แก้ไขมาตรา ๒๘๗ (๑))


  () แก้ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ (แก้ไขมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ มาตรา ๒๘๓ มาตรา ๒๘๓ ทวิ มาตรา ๒๘๔ มาตรา ๒๘๕/๓ และมาตรา ๒๘๖)


   


  บัดนี้ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว


  ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาพิจารณาในวาระสามแล้ว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้


  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า การกระทำชำเรา” (เพิ่มมาตรา ๑ (๑๘) และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๓๖๖/๑)


  (๒) ปรับปรุงมาตรการในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๗)


  (๓) กำหนดให้การกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙)


  (๔) กำหนดให้การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือเสียงของการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (เพิ่มมาตรา ๒๘๐/๑)


  (๕) กำหนดให้การข่มขืนกระทำชำเราและการอนาจารโดยการล่วงล้ำ เป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสและมิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัลหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑)


  (๖) กำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุพการีและผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕)


  (๗) กำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๒)


  (๘) ปรับปรุงการกระทำความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี โดยตัดบทสันนิษฐานออกและกำหนดความผิดให้ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณีในรูปแบบต่างๆ ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๖)


     ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) ไม่มีการแบ่งโครงสร้างหมวดของกฎหมาย  • สาระสำคัญ
  • โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทนิยามคำว่า “การกระทำชำเรา” ในบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพในประมวลกฎหมายอาญาให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะของการกระทำตามธรรมชาติ และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติความผิดและโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับเพศบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลซึ่งถูกกระทำทางเพศกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น เด็ก ผู้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้กระทำ และผู้ซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ รวมถึงเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมจากผู้ซึ่งค้าประเวณี 

 • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

 •  ๑.   ปรับปรุงความหมายของ การกระทำชำเรา ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะตามธรรมชาติของการกระทำชำเรามากยิ่งขึ้น กล่าวคือ เป็นการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น และแก้ไขการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ (ร่างมาตรา ๓ เพิ่มมาตรา ๑ (๑๘) ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๖ ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๗ และร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖๖/๑) สำหรับกรณีที่ผู้กระทำใช้อวัยวะอื่นที่มิใช่อวัยวะเพศหรือวัตถุอื่นใดล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น แม้ไม่ใช่การกระทำชำเราตามความหมายที่ถูกปรับปรุงตามร่างพระราชบัญญัตินี้ แต่เป็นการกระทำอนาจารซึ่งต้องรับโทษหนักโดยมีระวางโทษเทียบเท่าความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา ๒๗๘ และร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๙)


  ๒.   กรณีที่การกระทำชำเราเป็นการกระทำโดยบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี กระทำต่อเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม ร่างพระราชบัญญัตินี้ให้อำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใช้ดุลพินิจกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละกรณีไว้อย่างครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ ศาลอาจเลือกใช้มาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือจะอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันแทนการลงโทษโดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการด้วยก็ได้ และหากต่อมาการคุ้มครองสวัสดิภาพนั้นไม่สำเร็จหรือมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ศาลจะกลับมาใช้โทษอาญาลงโทษผู้กระทำผิดโดยอาจลงโทษผู้กระทำความผิดให้น้อยลงก็ได้ (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๗)


  ๓.   กำหนดให้การบันทึกภาพหรือเสียงการกระทำความผิดทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเผยแพร่หรือส่งต่อบันทึกภาพหรือเสียงดังกล่าว เป็นความผิดและต้องรับโทษอาญา (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๒๘๐/๑)


  ๔.   กำหนดให้ผู้กระทำความผิดทางเพศต้องรับโทษหนักขึ้น หากเป็นการกระทำต่อบุพการี หรือบุคคลผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการใดๆ ของผู้กระทำ รวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕ และร่างมาตรา ๑๓ เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๒)


  ๕.   กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นความผิดอันยอมความได้ เฉพาะในกรณีการข่มขืนกระทำชำเราและการอนาจารโดยการล่วงล้ำ ซึ่งเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรส ให้ยอมความได้ ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัลหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย และกรณีการอนาจารบุคคลอายุกว่าสิบห้าปี ให้ยอมความได้ ถ้ามิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัลหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือไม่ได้เป็นการกระทำแก่บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่นหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑)


  ๖.กำหนดความผิดของผู้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีไว้อย่างครอบคลุมหลากหลายกรณี โดยมีขอบเขตของความผิดที่สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๖)

  • ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น

  •           ๑. ประเด็นการกำหนดบทนิยามคำว่า กระทำชำเรา ให้ครอบคลุมไปถึงบทบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศและบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับศพ และแก้ไขหลักการให้สอดคล้องกับลักษณะของการกระทำตามธรรมชาติ (เพิ่มมาตรา ๑ (๑๘) และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๓๖๖/๑)


           ๒. ประเด็นการกำหนดให้มีมาตรการในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดฐานกระทำชำเราซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปีกระทำกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุกว่าสิบสามปีแต่ไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นยินยอม โดยมุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กผู้ถูกกระทำกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรืออนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสมรสกันโดยกำหนดเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการภายหลังการสมรสแทนการลงโทษ และหากผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการสมรสดังกล่าว หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไม่สำเร็จ จะต้องได้รับโทษสำหรับความผิดนั้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๗)


    


             ๓. ประเด็นการกำหนดให้การกระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำเป็นการกระทำความผิดที่ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗๘ และมาตรา ๒๗๙)


    


             ๔. ประเด็นการกำหนดให้การบันทึกภาพหรือเสียงและการเผยแพร่หรือส่งต่อภาพหรือเสียงของการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจาร เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ถูกกระทำต้องได้รับความอับอายและเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกกระทำ และมีผลทำให้ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษหนักขึ้น(เพิ่มมาตรา ๒๘๐/๑)


    


              ๕. ประเด็นการกำหนดให้การข่มขืนกระทำชำเราและการอนาจารโดยการล่วงล้ำเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าเป็นการกระทำระหว่างคู่สมรสและมิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัลหรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๑)


    


             ๖. ท่ประเด็นการกำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุพการีและผู้อยู่ภายใต้อำนาจ
   ด้วยประการอื่นใด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๕)
   และการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศแก่บุคคลซึ่งไม่สามารถปกป้องตนเองได้ ซึ่งจะหมายความรวมไปถึงผู้ทุพพลภาพ ผู้มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน คนป่วยเจ็บ คนชรา สตรีมีครรภ์ หรือผู้ซึ่งอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบ ผู้กระทำต้องรับโทษหนักขึ้น (เพิ่มมาตรา ๒๘๕/๒)    


         ๗. ประเด็นการปรับปรุงการกระทำความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของผู้ซึ่งค้าประเวณี โดยตัดบทสันนิษฐานออก และกำหนดความผิดให้ครอบคลุมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผู้ซึ่งค้าประเวณีในรูปแบบต่างๆ ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๖)

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail