Facebook
นายอนุสิษฐ์  อุ่นทิม

นายอนุสิษฐ์ อุ่นทิม

สรุปสาระสำคัญ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต
ในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. ....

                    ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต
ในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. .... เป็นกฎกระทรวง
ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีสาระสำคัญ ดังนี้

                   ๑. หมวด ๑ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   ๒. หมวด ๒ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขึ้นทะเบียนหรือการขออนุญาตในการ
ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                   ๓. หมวด ๓ กำหนดวิธีการและระยะเวลาในการขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
หรือใบอนุญาต ตลอดจนการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตกรณีที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
หรือใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

                   ๔. หมวด ๔ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ด้านการตรวจและรับรอง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการจัด
ฝึกอบรม
หรือการให้คำปรึกษา ตลอดจนกำหนดให้อธิบดีมีอำนาจกำหนดค่าบริการในการให้บริการของผู้ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนหรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ

                   ๕. หมวด ๕ กำหนดให้ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานมีอำนาจเพิกถอนใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียน และอธิบดีมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต ตลอดจนกำหนดสิทธิในการ
อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต

                   ๖. หมวด ๖ กำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนหรือขอใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ใบสำคัญการต่ออายุนิติบุคคล ใบสำคัญการต่ออายุ
ขึ้นทะเบียนบุคคล รวมทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 -------------------------------

 

 

 

 

สรุปสาระสำคัญร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ....

                            

ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคล พ.ศ. ....
 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑ กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐วัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

                   ข้อ ๒ กำหนดคำนิยามของกฎกระทรวงต่างๆ คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน บุคลากร คณะบุคคล และหน่วยงานฝึกอบรม

                   ข้อ ๓ นายจ้างต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร และคณะบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

                        ข้อ ๔ กำหนดหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรม ดังนี้

                   (๑) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

                   (๒) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

                   (๓) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค จำนวน ๑๘ ชั่วโมง

                   (๔) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง จำนวน ๑๘๐ ชั่วโมง

                   (๕) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ๒ หลักสูตร

                        - หลักสูตรที่ ๑ จำนวน ๔๒ ชั่วโมง

                        - หลักสูตรที่ ๒ จำนวน ๒๒๒ ชั่วโมง

                   (๖) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

                   (๗) หลักสูตรบริหารหน่วยงานความปลอดภัย ๒ หลักสูตร

                        - จำนวน ๓๐ ชั่วโมง

                        - จำนวน ๔๒ ชั่วโมง

                   ทั้งนี้ มาตรฐานการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกำหนด

                   ข้อ ๕ กรณีนายจ้างเป็นผู้จัดฝึกอบรมให้แจ้งรายละเอียดการฝึกอบรมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

                   ข้อ ๖ ให้นายจ้างจัดให้ผู้ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมตามมาตรฐานการฝึกอบรม

                   ข้อ ๗ กำหนดวิธีการจัดฝึกอบรมสำหรับนายจ้างหรือหน่วยงานฝึกอบรม

                   ข้อ ๘ กำหนดคุณสมบัติวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรม

-----------------------------------

 

กองนิติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สรุปสาระสำคัญ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน
การนัดหยุด
งาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. ....

ร่างกฎกระทรวงนี้มีหลักการเพื่อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการระงับ
ข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงานและการนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม อันเป็นการส่งเสริม
เสรีภาพในการรวมตัวของคนประจำเรือและเจ้าของ
เรือเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
มีสาระสำคัญโดยสรุป  ดังนี้

                   ๑. หมวด ๑ วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน

                       กำหนดหลักเกณฑ์การทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างฝ่ายคนประจำเรือกับฝ่ายเจ้าของเรือ กรณีเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้ถือว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้อง
อาจตกลงกับฝ่ายรับข้อเรียกร้องให้มีการไกล่เกลี่ยโดยฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องทำเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นใด
ต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานโดยสมัครใจ หรือยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

                       กรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้หากฝ่ายใดประสงค์ให้พนักงานประนอม
ข้อพิพาทแรงงานยุติการไกล่เกลี่ยให้มีหนังสือแจ้งอีกฝ่ายและพนักงานประนอมฯ ทราบ เมื่อแจ้งการยุติแล้ว
ให้เป็นสิทธิของฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องแจ้งต่อคณะกรรมการทราบเป็นหนังสือเพื่อดำเนินการให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องนำข้อพิพาทแรงงานส่งให้คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งพนักงานประนอมฯ ยุติการไกล่เกลี่ย

                       เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อพิพาทแรงงานแล้วให้วินิจฉัยชี้ขาดภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รับข้อพิพาทแรงงาน คำชี้ขาดมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

                   ๒. หมวด ๒ การปิดงานและการนัดหยุด

                       กำหนดให้เจ้าของเรืออาจปิดงานหรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงานได้เมื่อมีการ
แจ้งข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ หรือเมื่อฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง
ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเมื่อฝ่ายที่ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาด ไม่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีที่จะปิดงานหรือนัดหยุดงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมฯ และอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมงก่อนการปิดงานหรือนัดหยุดงาน โดยนับเวลาที่พนักงานประนอมฯ 
และอีกฝ่ายได้รับแจ้ง

                   ๓. หมวด ๓ การกระทำอันไม่เป็นธรรม

                       กำหนดกรณีที่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งห้ามเจ้าของเรือกระทำต่อคนประจำเรือ เช่น การเลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้คนประจำเรือไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้เพราะเหตุที่คนประจำเรือร่วมกันจัดตั้งองค์กรเอกชนฝ่ายคนประจำเรือ เป็นต้น ผู้เสียหายอาจยื่นคำร้อง
ต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่ง

                  

 

--------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน 
.. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)

.. ....

 

 

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (แก้ไขมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐)

 

เหตุผล

 

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุมการดำเนินการและก่อให้เกิดภาระต่อนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการโดยไม่จำเป็น รวมทั้งไม่เอื้ออำนวย
ต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้