Facebook


พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 4561 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)

.. ….

 

 

 

 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) .. ….”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๑๐๘
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

 

 

นายกรัฐมนตรี

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

   


   


   


  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)


  .. ....


   


   


  หลักการ


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง (แก้ไขมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐)


   


  เหตุผล


   


  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
  มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมีลักษณะเป็นการควบคุมการดำเนินการและก่อให้เกิดภาระต่อนายจ้างหรือผู้ประกอบกิจการโดยไม่จำเป็น รวมทั้งไม่เอื้ออำนวย
  ต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) .. ....


   ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) .. .... แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ มีสาระสำคัญ ดังนี้


   ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้นายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายภายในเวลาที่กำหนด(ร่างมาตรา ๓)


   กำหนดให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้จัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก (ร่างมาตรา ๓)


    


   ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๔)

 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • แก้ไขการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างให้กับอธิบดี โดยนายจ้างไม่ต้องส่งสำเนาข้อบังคับอีกต่อไป เพียงแต่เผยแพร่และติดประกาศไว้ ณ ที่ทำงานขอลูกจ้าง

  • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  • ร่าง


   พระราชบัญญัติ


   คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)


   .. ….


    


    


    


    


    


    


   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) .. ….”


   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๑๐๘
   แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


   ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
   มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บสำเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
   หรือสำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา


   ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก”


   มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


   มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม”


    


    


   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


    


    


    


   นายกรัฐมนตรี

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail
       

   


1 ความคิดเห็น

 • ลิงค์ความคิดเห็น สิริชัย รุ่งสาคร วันที่/เดือน/ปี - ชม:นาที โพสต์โดย สิริชัย รุ่งสาคร

  เนื่องจากเป็นกฎหมายออกมาเพื่อลดขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทำให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นอันเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งไม่กระทบสิทธิของลูกจ้างแต่อย่างใด