Facebook


ประกาศคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3625 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศคณะกรรมการฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑๑ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิด ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มีโทษปรับสถานเดียว 

  • ข้อ ๔
  • ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ดําเนินการเปรียบเทียบ ให้แล้วเสร็จ ภายในสถานที่ตั้งปกติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตนสังกัด ใน กรณีที่มีความจําเป็นจะต้องเปรียบเทียบให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ให้ดําเนินการเปรียบเทียบนอกสถาน ที่ตั้งปกติที่ตนสังกัดได้ โดยให้ใช้สถานที่ของหน่วยงานราชการอื่นหรือสถานที่อื่นเป็นสถานที่ เปรียบเทียบ  ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ด้วย 

  • ข้อ ๕
  • ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบผู้ต้องหา ตามตารางอัตราเปรียบเทียบท้ายประกาศนี้ 

  • ข้อ ๖
  • ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการตรวจสอบการกระทําความผิดในกรณีที่มี โทษปรับสถานเดียวตามแบบ (ปท.๑)  ส่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายในการเปรียบเทียบ  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบทําหนังสือแจ้งผู้ต้องหามาทําการเปรียบเทียบตามแบบ (คป.๑) เมื่อผู้ต้องหามาแสดงตัวต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบ ให้อธิบดีหรือ ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบแจ้งข้อกล่าวหาในการกระทําความผิด วัน เวลา และสถานที่กระทํา ความผิดและแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าความผิดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้  ถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบให้บันทึกคํา ให้การของผู้ต้องหาและ บันทึกการเปรียบเทียบไว้ตามแบบ (คป.๒) และ (คป.๔) ท้ายประกาศนี้


        เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันและสิทธินําคดีอาญามาฟ้องย่อมเป็นอันระงับไป ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


        ถ้าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกคําให้การไว้ ตามแบบ (คป.๓) ท้ายระเบียบนี้ 

  • ข้อ ๗
  • ในการเปรียบเทียบที่มีของกลางซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดบรรดา ของกลางที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบทําหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ต้องหาหรือผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองของกลางลงนามยินยอมให้ยึดหรืออายัด ของกลางไว้ด้วย 

  • ข้อ ๘
  • ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบเห็นว่าควรดําเนินคดี กับผู้ต้องหา หรือผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน เวลาที่กําหนด หรือผู้ต้องหา หรือผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองของกลาง ไม่ยินยอมให้ยึดหรืออายัด ของกลาง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตาม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  • ข้อ ๙
  • การรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินฝากคลัง และการพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง 

  • ข้อ ๑๐
  • ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกประวัติผู้ต้องหาตามแบบ (คป.๕) ท้ายประกาศนี้ ปิดไว้หน้าสํานวนคดีและให้เก็บสํานวนคดีที่ได้ทําการเปรียบเทียบแล้วไว้เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่ วันที่มีการเปรียบเทียบ เมื่อครบกําหนดให้ดําเนินการทําลาย 

  • ข้อ ๑๑
  • ในกรณีที่ต้องมีการเปรียบเทียบ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบโดยมิชักช้า


        เมื่อทําการเปรียบเทียบแล้วเสร็จ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบ รายงานผลการเปรียบเทียบต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail