Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทําและส่งรายงานประจําปีในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ใน ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3362 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑๑ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทําและส่ง รายงานประจําปีในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจาก สัตว์ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ และหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๘ จัดทํารายงานประจําปีในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ซึ่งมีข้อมูลการดําเนินการที่เกิดขึ้นในช่วง เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป  พร้อมทั้งเก็บสําเนารายงานดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ลงรับไว้แล้วเพื่อเป็น หลักฐาน

  • ข้อ ๔
  • รายงานประจําปี อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของข้อมูลทั่วไป ดังต่อไปนี้


   (๑) ชื่อและจํานวนของผู้แทนผู้ทําการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


   (๒) เลขที่หนังสือรับรองการแจ้ง หรือเลขที่ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี  


   (๓) ที่ตั้งของสถานที่ประกอบการตามที่ได้มีการแจ้งหรือขออนุญาต


   (๔) ชื่อของผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ รวมทั้งชื่อของบุคคลที่ได้รับ อนุญาตให้เข้าถึงเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

  • ข้อ ๕
  • ในกรณีที่ผลิต นําเข้า หรือครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รายงาน ประจําปี ต้องมีข้อมูลการดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) ชื่อ และปริมาณสุทธิของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในแต่ละเดือนที่มีการผลิต นําเข้า หรือครอบครอง โดยหากมีการทําลายหรือเหตุอื่นที่ทําให้ปริมาณเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ลดลง ให้ระบุปริมาณที่ถูกทําลายหรือลดลงนั้นและระบุปริมาณคงเหลือในแต่ละเดือน สําหรับการนําเข้า หรือการครอบครองให้ระบุแหล่งที่มาของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นด้วย


   (๒) รายชื่อและที่ตั้งของผู้รับหรือแหล่งที่รับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จากผู้ผลิต นําเข้า หรือครอบครอง พร้อมปริมาณเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และวัน เดือน ปี ที่รับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์นั้นไป 

  • ข้อ ๖
  • ในกรณีที่ขาย ส่งออก หรือนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รายงานประจําปี ต้องมีข้อมูลการดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) ชื่อ และปริมาณสุทธิของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในแต่ละเดือนที่ขาย ส่งออก หรือนําผ่านเชื้อโรค รวมทั้งปริมาณคงเหลือภายหลังจากขาย ส่งออก หรือนําผ่านในแต่ละเดือน  โดยให้ระบุแหล่งที่มาของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ขาย ส่งออก หรือนําผ่านด้วย


   (๒) รายชื่อและที่ตั้งของผู้รับหรือแหล่งที่รับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จากผู้ขาย ส่งออก หรือนําผ่าน พร้อมปริมาณเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และวัน เดือน ปี ที่รับเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์นั้นไป 

  • ข้อ ๗
  • รายชื่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรายงานประจําปี ต้องระบุถึงสกุล (genus) สปีซีร์ (species) สายพันธุ์ (strains) และคุณลักษณะธรรมชาติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

  • ข้อ ๘
  • กรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ และหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๘ แจ้งเลิกดําเนินการ ไม่ต่ออายุ ไม่ได้รับอนุญาต ให้ต่ออายุ ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตสิ้นอายุ ด้วยเหตุผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสินสภาพนิติบุคคล ให้บุคคลดังกล่าว จัดทํารายงานประจําปีตามข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ นับแต่วันที่ส่งรายงานปีที่แล้วจนถึงวันที่แจ้ง เลิกดําเนินการ ไม่ต่ออายุ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตสิ้นอายุด้วยเหตุผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล  


        รายงานตามวรรคหนึ่งนอกจากรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖  และข้อ ๗ ให้ระบุเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้


   (๑) วัน เดือน ปี และวิธีการทําลายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ


   (๒) วัน เดือน ปี ที่มีการส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์แก่ผู้รับหนังสือรับรอง การแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นด้วย  


        ให้ส่งรายงานนั้นต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในสามสิบวันนับจากวันที่แจ้งเลิก ไม่ต่ออายุ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งหรือใบอนุญาตสิ้นอายุด้วยเหตุผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสินสภาพ นิติบุคคล 

  • ข้อ ๙
  • การส่งรายงานประจําปีตามประกาศนี้ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ และหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๘ อาจส่งในรูปแบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นดําเนินการส่งแทนก็ได้


        การส่งรายงานประจําปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทําได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยต้องเก็บรายงานฉบับจริง ไว้เป็นหลักฐาน


        การส่งรายงานประจําปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ที่ยังไม่ผ่านการ ตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ถือว่ายังมิได้มีการส่งรายงาน ประจําปี 

  • ข้อ ๑๐
  • ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร หรือรายงานประจําปีที่ส่งมาไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน อธิบดีอาจสั่งให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๒ และหน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๘ แก้ไขรายงานให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ โดยอธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ การสั่งให้ มีการแก้ไขรายงานดังกล่าว อธิบดีต้องมีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานประจําปีดังกล่าว


        ในกรณีไม่ดําเนินการแก้ไขรายงานรายงานประจําปีให้ถูกต้องครบถ้วนภาย ในระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กําหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่ายังมิได้มีการส่งรายงานประจําปี

  • ข้อ ๑๑
  • ให้อธิบดีรักษาการตามประกาศนี้ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail