Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3230 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑๓ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต และคําสั่งเพิกถอน หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • การแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอน หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตตามประกาศนี้ ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิดที่ได้กระทําไปแล้ว และไม่เป็นการยกเว้นการดําเนินคดีตามบทบัญญัติในหมวด ๙ ความรับผิดทางแพ่ง และหมวด ๑๐ บทกําหนดโทษ 

  • ข้อ ๔
  • เมื่ออธิบดีพิจารณาแล้วมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับ ใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต ให้อธิบดีมีหนังสือเตือนไปยังผู้รับ หนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนการพิจารณามีคําสั่ง พักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต


        ในหนังสือเตือนต้องระบุพฤติการณ์ที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตาม พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต พร้อมกําหนดระยะระยะเวลาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และให้ระบุถึงการทําหนังสือ แสดงเหตุไม่เห็นด้วยกับหนังสือเตือนไว้ด้วย

  • ข้อ ๕
  • ในกรณีที่อธิบดีมีหนังสือเตือนตามข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับมอบหมายติดตามการดําเนินการตามหนังสือเตือน หากพบว่าผู้รับ หนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตเพิกเฉยไม่ดําเนินการ หรือกระทําการดังกล่าวซ้ํา  หรือเมื่อครบเวลาให้ดําเนินการแล้วยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือเตือน ให้ทํารายงานเสนออธิบดี พิจารณาโดยเร็ว


        ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตไม่เห็นด้วยกับหนังสือเตือน ตามข้อ ๔ ให้ยื่นหนังสือแสดงเหตุแห่งการไม่เห็นด้วยพร้อมพยานหลักฐานต่ออธิบดีก่อนครบ ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน


        ให้อธิบดีพิจารณารายงานตามวรรคหนึ่งและหนังสือพร้อมพยานหลักฐานตาม วรรคสองประกอบ เพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต โดยต้องดําเนินการให้ แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง


        การกําหนดระยะเวลาพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต ให้อธิบดีคํานึงถึง พฤติการณ์ความหนักเบาของการกระทําและประวัติการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องของผู้ถูกพักใช้ หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต รวมทั้งความเสี่ยงและระดับอันตรายของเชื้อโรคและ พิษจากสัตว์


        ในการสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไข ให้ผู้ถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย หรือการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ก็ได้ 

  • ข้อ ๖
  • ภายใต้คําสั่งและคําพิพากษาศาล ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลว่าผู้รับ หนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ พิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีจะสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะ มีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

  • ข้อ ๗
  • ในกรณีที่ได้ปฏิบัติหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต แล้ว  ให้ผู้ถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์ ให้อธิบดีทราบ เพื่อดําเนินการพิจารณายกเลิกคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตต่อไป


        ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตร้องขอให้สั่งยกเลิกคําสั่ง พักใช้ใบอนุญาตนั้นก่อนถึงกําหนด อธิบดีจะพิจารณาสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือ ใบอนุญาตก่อนเวลาที่กําหนดก็ได้ 

  • ข้อ ๘
  •  การแจ้งคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตกระทําได้ เมื่ออธิบดีได้พิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามเหตุดังต่อไปนี้


   (๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๒๓


   (๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้หนังสือรับรอง การแจ้งหรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๗ หรือเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตั้งแต่ สองครั้งขึ้นไปด้วยเหตุเดียวกัน


   (๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทํา ความผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘


   (๔) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงหรือประกาศที่ ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้ง หรือใบอนุญาต อันเป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน 

  • ข้อ ๙
  • การแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต ให้อธิบดีแจ้งคําสั่งนั้น พร้อมทั้ง ระบุเหตุผล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ให้ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทราบ ภายใน ๕ วันนับแต่วันออกคําสั่ง  


        ทั้งนี้ คําสั่งตามวรรคหนึ่งให้แจ้งเงื่อนไขและข้อปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อถูกพักใช้ หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต พร้อมทั้งเเจ้งสิทธิ ระยะเวลา และสถานที่ในการ อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวตามบทบัญญัติในหมวด ๘ อุทธรณ์ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาส่งคืนหนังสือ รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตสําหรับผู้ถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตให้ทราบด้วย 

  • ข้อ ๑๐
  • การแจ้งคําสั่งตามข้อ ๙ โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ส่งไปยังที่อยู่หรือที่ตั้งสถานประกอบการที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตได้ให้ไว้กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

  • ข้อ ๑๑
  • ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน หรือคาดว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับ ใบอนุญาตไม่อาจได้รับคําสั่งตามข้อ ๙ ได้ทันภายใน ๕ วันนับแต่วันออกคําสั่ง ให้ส่งคําสั่งนั้นทาง โทรสารหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหมายเลขหรือข้อมูลสําหรับติดต่อที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือผู้รับใบอนุญาตได้ให้ไว้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  


        เมื่อส่งคําสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดําเนินการจัดสั่งคําสั่งตามข้อ ๙ ตัวจริงโดยการส่ง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยทันทีที่กระทําได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ ผู้รับใบอนุญาตร้บทราบคําสั่งเป็นหนังสือตาม วัน เวลา ที่ได้มีการส่งคําสั่งตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะมี การพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจาการนั้น 

  • ข้อ ๑๒
  • เมื่อได้ดําเนินการส่งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต หรือ คําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๑ แล้ว ให้มีการปิด ประกาศสําเนาคําสั่งนั้น ไว้ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีการยื่นขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 

  • ข้อ ๑๓
  • ให้อธิบดีรักษาการตามประกาศนี้  

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail