Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน และมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 425 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๗ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ซึ่งมีเชื้อโรค จํานวน หรือปริมาณของเชื้อโรค ที่ครอบครองตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ผู้ใดประสงค์จะเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ ๑ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์ จะเลิกดําเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

  • ข้อ ๔
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ตามหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดี ทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  • ข้อ ๕
  • ผู้ศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๙ ผู้ใดประสงค์จะเลิกการศึกษาวิจัยเชื้อโรค  กลุ่มที่ ๔ หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๓ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์ จะเลิกดําเนินการดังกล่าวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

  • ข้อ ๖
  • เมื่อผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ หรือผู้ศึกษาวิจัยตามมาตรา ๒๙ ได้แจ้งยกเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้ว ให้บุคคล ดังกล่าวทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการนั้น 

  • ข้อ ๗
  • ให้อธิบดีรักษาการตามประกาศนี้ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail