Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติ และการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 431 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑๑ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา ๒๘ ต้องปฏิบัติ และการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุม ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ในประกาศนี้


        “หน่วยงาน” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษาของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย  


        “การศึกษาวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์ หรือการทดลอง อย่างเป็นระบบโดยใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์เป็นวัตถุแห่งการทดลอง เพื่อให้พบข้อเท็จจริง  หรือหลักการ ที่จะนําไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ   ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบําบัดโรค

  • ข้อ ๔
  • หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบําบัดโรค จะผลิตหรือครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ ๒ เชื้อโรคกลุ่มที่ ๓ พิษจากสัตว์กลุ่มที่ ๑ หรือพิษจากสัตว์กลุ่มที่ ๒ ได้ ต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) จัดให้มีผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕)  


   (๒) จัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตามความในหมวด ๒ แห่งประกาศนี้


   (๓) ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบําบัดโรค ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐) 

  • ข้อ ๕
  • เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๔ แล้ว ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งรายละเอียด การดําเนินการและข้อมูลของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่จะมีการผลิตหรือครอบครองต่ออธิบดี  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา


        เมื่อได้แจ้งรายละเอียดการดําเนินการและข้อมูลของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่จะมี การผลิตหรือครอบครองต่ออธิบดีแล้ว ให้ถือเสมือนว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับหนังสือรับรองการ แจ้งตามมาตรา ๒๑ หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ จนกว่าอธิบดีจะแจ้งคําสั่งไม่ออกหนังสือ รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

  • ข้อ ๖
  • เมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้ว ให้อธิบดีตรวจสอบหนังสือแจ้ง พร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานประกอบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่หนังสือแจ้ง เอกสารหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือแจ้ง หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด


        ในกรณีที่หน่วยงานไม่แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือแจ้ง หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหน่วยงานทิ้งหนังสือแจ้ง  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานทราบ

  • ข้อ ๗
  • ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบหนังสือแจ้ง เอกสารและหลักฐานแล้ว  เห็นว่ามีความถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีมีคําสั่งรับหนังสือแจ้งไว้พิจารณาและให้ออกใบรับแจ้ง แก่หน่วยงานภายในสองวันนับแต่ได้รับแจ้ง 

  • ข้อ ๘
  • เมื่อมีคําสั่งรับหนังสือแจ้งตามข้อ ๗ แล้ว อธิบดีจะออกหนังสือรับรองการ แจ้งหรือใบอนุญาตให้แก่หน่วยงานได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้ดําเนินการจัดให้มีผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕) และจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย ทางชีวภาพตามความในหมวด ๒ แห่งประกาศนี้ รวมทั้งมีสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค และการบําบัดโรค ที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐)


        ให้อธิบดีแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้หน่วยงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับการแจ้ง


        หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต ให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง การแจ้งหรือใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

  • ข้อ ๙
  • หน่วยงานที่ผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต้องจัดทําบัญชี รายชื่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และจัดส่งต้นฉบับบัญชีดังกล่าวต่ออธิบดีทุกสามเดือน และเก็บสําเนา บัญชีไว้ที่หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

  • ข้อ ๑๐
  • คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่หน่วยงานจัดตั้งขึ้น จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ ศึกษาวิจัยเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ในระดับที่สามารถกํากับดูแลการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ใน งานวิจัยให้มีความปลอดภัยต่อผู้วิจัย ประชาชน และสิ่งแวดล้อม 

  • ข้อ ๑๑
  • คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้


   (๑) กํากับดูแลการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานให้มี ความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย


   (๒) พิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการผลิตและการ ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่จะทําให้ เกิดโรคหรืออันตราย


   (๓) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ใน งานวิจัยของหน่วยงาน


   (๔) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการกํากับ ดูแลการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตาม กฎหมาย  


   (๕) อํานาจหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตามที่หน่วยงานมอบหมาย

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail