Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 661 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๕ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บตัวอย่าง จากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจ วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานเป็นไปตามคู่มือ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศหรือเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ

  • ข้อ ๔
  • ในระหว่างที่ยังไม่มีคู่มือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศหรือยังไม่มี กฎหมายอื่นกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง  และอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้


   (๑) กําหนดเลือกวิธีเก็บตัวอย่าง การทดสอบ การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ ผลการทดสอบ และมาตรการรักษาความปลอดภัย 


   (๒) บันทึกข้อมูลการรายงานผลภายหลังการเก็บตัวอย่างหรือการตรวจวิเคราะห์ และการเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ


   (๓) การกําจัดการปนเปื้อน ของเสียจากการดําเนินการ และการบํารุงรักษาเครื่องมือ


   (๔) การตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เก็บตัวอย่าง 

  • ข้อ ๕
  • การเก็บตัวอย่างจากยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือการตรวจ วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ พบว่ามีหรือสงสัยว่ามีส่วนประกอบจากเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ ให้มีมาตรการหลังการดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของ สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารกํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุ ระบบบริหารความปลอดภัย และจํานวนหรือปริมาณของ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. ....  


        กรณีต้องการทําลายหรือส่งต่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ตามวรรคหนึ่ง วิธีการทําลายหรือการส่งต่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง การทําลาย การส่งมอบ  และการทําให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail