Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรวบรวมวัตถุตัวอย่างจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคและชันสูตรพลิกศพ ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 420 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๕ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรวบรวมวัตถุ ตัวอย่างจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคและชันสูตรพลิกศพที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ให้ทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่พบจากกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทําลายที่ประกาศกําหนด หรือตามหลักวิชาการ ว่าด้วยการทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น ๆ  


        ในกรณีที่ประสงค์จะนําเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่พบตามวรรคหนึ่งไปใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

  • ข้อ ๔
  • ให้ทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่พบจากกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในคดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การทําลายที่ประกาศกําหนด หรือตามหลักวิชาการว่าด้วยการทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น ๆ


        ในกรณีที่ประสงค์จะนําเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่พบตามวรรคหนึ่งไปใช้ประโยชน์ เพื่อการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

  • ข้อ ๕
  • ในกรณีที่เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่พบตามข้อ ๔ วรรคหนึ่ง จําเป็นต้องเก็บ รักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในคดี ให้ดําเนินการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ หรือขอรับ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ แล้วแต่กรณี  


        เมื่อได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เก็บรักษา หรือขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเก็บรักษา หรือขนส่งที่ประกาศกําหนด

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail