Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 424 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๖ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

  • ข้อ ๓
  • การนําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานเป็นไปตามคู่มือ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศหรือเป็นไปตามกฎหมายอื่นที่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

  • ข้อ ๔
  • ในระหว่างที่ยังไม่มีคู่มือที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศหรือยังไม่มี กฎหมายอื่นกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้การนําเข้า ส่งออก  ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  • ข้อ ๕
  • ผู้นําเข้าซึ่งนําเข้า ส่งออก  ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต้องแจ้งปริมาณเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นให้พนักงาน เจ้าที่ทราบ เมื่อผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนั้นมาถึงสํานักงานหรือด่านศุลกากร และเมื่อจะนําออกจาก สํานักงานหรือด่านศุลกากร ตามแบบแจ้งปริมาณเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ท้ายประกาศนี้ 

  • ข้อ ๖
  • ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งนําเข้า ส่งออก  ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้


   (๑) จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ซึ่งผ่านการอบรมความรู้


   (๒) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีประสิทธิภาพตามประเภท ของงาน และต้องดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้


   (๓) จัดทําบันทึกเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุตําแหน่ง ความรับผิดชอบ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี


   (๔) จัดให้มีเอกสารแสดงวิธีการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์ สําเร็จรูป ความเป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวิธี ป้องกัน มาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับอันตราย


   (๕) ต้องเก็บผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ในภาชนะเดิมที่ปิดมิดชิดไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน รําคาญผู้อื่นในสถานที่ซึ่งป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปได้


   (๖) จัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและเหมาะสม


   (๗) จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาลตามความจําเป็น พร้อมทั้งคําแนะนํา วิธีการปฐม พยาบาลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ


   (๘) สัญญาในการให้บริการแก่ลูกค้าต้องจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และคําเตือน


   (๙) ต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


   (๑๐) จัดให้มีบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ ที่ไปให้บริการโดยอย่างน้อยประกอบด้วยวันที่ ให้บริการ ชื่อผู้ว่าจ้าง ชื่อผลิตภัณฑ์และกลุ่มของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ปริมาณที่ใช้ อัตราส่วนการ ผสมที่ตั้งสถานที่ไปให้บริการ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ให้เก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ


   (๑๑) ใช้ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail