Facebook


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 614 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง

  ร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๑๕ ข้อ  • ข้อ ๑
  • ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ดําเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....” 

  • ข้อ ๒
  • ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  • ข้อ ๓
  • ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 

  • ข้อ ๔
  • คุณสมบัติของผู้ดําเนินการ


   (๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์  สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือได้รับประกาศนียบัตรในสาขาอื่น ที่มีการศึกษาด้านจุลชีววิทยา หรือด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต เว้นแต่ ในกรณีที่เป็นผู้ดําเนินการที่ควบคุมการดําเนินงานเฉพาะสารพิษจากเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคโดยตรง ให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือได้รับประกาศนียบัตร  หรือปริญญาบัตรในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี หรือปริญญาบัตรในสาขาอื่นๆ ที่มีการศึกษา ด้านจุลชีววิทยา หรือด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ก็ได้


   (๒) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์อย่างน้อย ๓ ปี


        ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดําเนินการได้  ต้องมีคุณสมบัติของผู้ดําเนินการด้วย 

  • ข้อ ๕
  • มิให้นําข้อ ๔ มาใช้บังคับกับผู้ดําเนินการที่มีประสบการณ์ในการทํางาน เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มาไม่ต่ํากว่า ๕ ปี ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และได้ผ่าน การอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์แล้ว 

  • ข้อ ๖
  • นอกจากคุณสมบัติผู้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ ผู้ดําเนินการต้อง ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ในทุกสามปีจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  • ข้อ ๗
  • ในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ พิษจากสัตว์อย่างน้อยต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการจํานวนหนึ่งคน เว้นแต่อธิบดีจะกําหนดจํานวนไว้เป็น อย่างอื่นเป็นเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต โดยให้อธิบดีคํานึงถึงลักษณะการ ดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และปริมาณและระดับความร้ายแรงของเชื้อโรคและพิษ จากสัตว์ 

  • ข้อ ๘
  • ผู้ดําเนินการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้


   (๑) ควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ พิษจากสัตว์เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย ที่ต้องดําเนินการภายหลัง จากได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต


   (๒) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ รวมทั้งบุคคลอื่นที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน ในสถานที่นั้นๆ


   (๓) จัดทําและรับรองบัญชีรายเดือนที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ได้มีการ ดําเนินการตามที่ได้มีการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขออนุญาตไว้ 

  • ข้อ ๙
  • คุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการแพทย์ หรือได้รับประกาศนียบัตร ในสาขาอื่นที่มีการศึกษาด้านจุลชีววิทยา หรือด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต


        ในกรณีที่เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ต้องดําเนินงานเฉพาะสารพิษจากเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคโดยตรง ให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรในสาขาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี หรือปริญญาบัตรในสาขาอื่นๆ ที่มีการศึกษาด้านจุลชีววิทยา หรือด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ก็ได้


        ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการได้ ต้องมีคุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด้วย 

  • ข้อ ๑๐
  • มิให้นําข้อ ๙ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่มีประสบการณ์ในการ ทํางานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มาไม่ต่ํากว่า ๕ ปี ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และ ได้ผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์แล้ว 

  • ข้อ ๑๑
  • นอกจากคุณสมบัติผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ ผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการต้องผ่านการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งในทุกสามปีจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  • ข้อ ๑๒
  • ในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ พิษจากสัตว์อย่างน้อยต้องจัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจํานวนหนึ่งคน เว้นแต่อธิบดีจะกําหนดจํานวน ไว้เป็นอย่างอื่นเป็นเงื่อนไขในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต โดยให้อธิบดีคํานึงถึงลักษณะ การดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และปริมาณและระดับความร้ายแรงของเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 

  • ข้อ ๑๓
  • ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  


   (๑) ปฏิบัติงานที่ประจําอยู่ ณ สถานที่ผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ใน ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต และรับผิดชอบ ในการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย ที่ต้องดําเนินการ ภายหลังจากได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต


   (๒) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกํากับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต


   (๓) ฝึกอบรมให้กับบุคคลที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงานในสถานที่ผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน 

  • ข้อ ๑๔
  • ในกรณีที่ผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการพ้นจากหน้าที่ อันทําให้มี ผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ หรือหน่วยงานตามมาตรา ๒๘ ดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) มีหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบถึงการพ้นจากหน้าที่ ของผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแล้วแต่กรณีโดยทันที


   (๒) จัดให้มีผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ ผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการพ้นจากตําแหน่ง 

  • ข้อ ๑๕
  • ผู้ทําหน้าที่ควบคุมในการผลิต ครอบครอง จําหน่าย นําเข้า ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และได้รับยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ ๔ และข้อ ๙ จนถึงวันที่ ใบอนุญาตสิ้นอายุ

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail