Facebook


กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 444 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  บัญญัติให้การแจ้งกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๓ ข้อ  • ข้อ ๑
  • เมื่อผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ผู้หรือรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๒๒ ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล ให้ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ชําระบัญชี ผู้ดําเนินการ  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) ยุติการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย หรือนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


   (๒) แจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับ ใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล  


   (๓) ทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ภายในสามสิบวัน


        ให้ถือว่าหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตสิ้นอายุนับแต่วันที่แจ้ง


        วิธีการทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง การทําลาย การส่งมอบ และการ ทําให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

  • ข้อ ๒
  • กรณีที่ทายาทหรือบุคคลผู้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ใดประสงค์ จะผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต่อไป  ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้


   (๑) แจ้งหรือขอใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือ ตามมาตรา ๒๒แล้วแต่กรณี  พร้อมกันกับการแจ้งผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต ตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล


   (๒) ยุติการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย หรือนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ไปจนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือรับใบอนุญาตใหม่


        กรณีไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรืออธิบดีไม่อนุญาต ให้ดําเนินการทําลายหรือ ส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ภายในสามสิบวัน


        วิธีการทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง การทําลาย การส่งมอบ และการ ทําให้สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว

  • ข้อ ๓
  • กรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต ตายหรือสิ้นสภาพ นิติบุคคลก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ทายาท ผู้จัดการมรดก ผู้ชําระบัญชี ผู้ดําเนินการ  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการดําเนินการแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail