Facebook


กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งกรณีมีเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่านหรือมีไว้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 448 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์
ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตแจ้งให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบ เมื่อเกิดกรณีที่มีเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน เนื่องจากกระบวนการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออก กฎกระทรวงนี้   ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้มีเนื้อหา ๔ ข้อ  • ข้อ ๑
  • เหตุแห่งความไม่ปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอน เกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ให้หมายความรวมถึง การทําให้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์รั่วไหล ปนเปื้อนหรือแพร่กระจายออกไป นอกภาชนะที่บรรจุ สูญหาย เพิ่มจํานวนหรือปริมาณเกินกว่าที่สามารถมีไว้ในครอบครองตามประกาศ มาตรา ๖ (๔) หรือการกระทําอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณชน 

  • ข้อ ๒
  • เมื่อเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่อยู่ในความครอบครองของผู้รับหนังสือรับรอง การแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตมีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่ เกี่ยวกับการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่านหรือมีไว้ครอบครอง จนอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิด ความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือผู้รับใบอนุญาตนั้น แจ้งให้อธิบดีทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และให้รายงานเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เป็นหนังสือภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง 

  • ข้อ ๓
  • เมื่อเกิดเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยและอันตรายตามข้อ ๑ ให้ผู้รับหนังสือ รับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต รายงานพร้อมแจ้งรายการ ดังต่อไปนี้


   (๑) รายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


   (๒) เหตุที่ทําให้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้น พร้อมทั้งต้อง รายงานสภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือที่เชื่อได้ว่าเป็นเหตุที่ทําให้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีระดับ ความรุนแรงสูงขึ้น


   (๓) ระดับความรุนแรงของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


   (๔) จํานวนและปริมาณของเชื่อโรคและพิษจากสัตว์


        ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุหรือ ขจัดปัดป้องเหตุ และแจ้งให้อธิบดีทราบในทันที


        การรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงการรายงานทางโทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์สื่อสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดด้วย

  • ข้อ ๔
  • กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจําเป็นอย่างยิ่งทําให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจแจ้งอธิบดีได้โดยทันทีที่มีเหตุตามข้อ ๑ เกิดขึ้น ให้ผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการ แจ้งอธิบดีแทน โดยต้องแจ้งเหตุที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตไม่อาจ แจ้งอธิบดีด้วย  

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail