Facebook


กฎกระทรวง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การออกหนังสือรับรองการแจ้ง อายุหนังสือรับรองการแจ้ง การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง การขอแก้ไขรายการ การอนุญาตให้แก้ไขรายการ และการแจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 655 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

การจัดกลุ่มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการจัดกลุ่มตามระดับความรุนแรงของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน ตามมาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ ตามมาตรา ๑๘ (๒) หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๑) ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  โดยที่มาตรา ๒๑ วรรคสาม ได้บัญญัติให้การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การออก หนังสือรับรองการแจ้ง อายุหนังสือรับรองการแจ้ง การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง การออกใบแทน หนังสือรับรองการแจ้ง ในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่ ๒ หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ มาตรา ๒๖ วรรคสอง ได้บัญญัติให้การขอแก้ไขรายการ  การอนุญาตให้แก้ไขรายการ และการแจ้งย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง มาตรา ๓๐ วรรคสาม ได้บัญญัติให้การแจ้งกรณีที่เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น และมาตรา ๓๓ วรรคสอง ได้บัญญัติให้การแจ้งเลิกผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ใน ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้   ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๖ หมวด รวม ๓๖ ข้อ หมวด ๑ เงื่อนไขและวิธีการขอหนังสือรับรองการแจ้ง แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (ข้อ ๓ - ๖) ส่วนที่ ๒ การผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ข้อ ๗ - ๑๔) ส่วนที่ ๓ การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ข้อ ๑๕ - ๑๘) ส่วนที่ ๔ การขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ข้อ ๑๙ - ๒๒) ส่วนที่ ๕ การครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ข้อ ๒๓ - ๒๕) หมวด ๒ การแก้ไขรายการและการอนุญาตให้แก้ไขรายการ (ข้อ ๒๖ - ๒๗) หมวด ๓ กรณีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีระดับความรุนแรงขึ้น (ข้อ ๒๘ - ๓๐) หมวด ๔ การต่ออายุหนังือรับรองการแจ้ง และการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง (ข้อ ๓๑ - ๓๓) หมวด ๕ สถานที่ยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง คําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง และคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง (ข้อ ๓๔) หมวด ๖ เงื่อนไขและวิธีการแจ้งเลิกดำเนินการ (ข้อ ๓๕) และบทเฉพาะกาล (ข้อ ๓๖)  • ข้อ ๑
  • เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่จะได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้ผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองตามกฎกระทรวงนี้ ต้องเป็นเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ ตามมาตรา  ๑๘ (๒) และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๑) 

  • ข้อ ๒
  • แบบการแจ้ง ใบรับแจ้ง หนังสือรับรองการแจ้ง คําขอต่ออายุหนังสือรับรอง การแจ้ง ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง คําขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการและคําขอย้ายหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือ มีไว้ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตลอดจนเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมคําขอหนังสือ รับรองการแจ้ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  • ข้อ ๓
  • ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองการแจ้ง สําหรับการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดไว้ในแต่ละข้อ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันก่อนที่จะมี การผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์


        ในกรณีที่เห็นสมควรเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้แจ้ง อธิบดีอาจรับ พิจารณาหนังสือแจ้งที่กระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้แจ้งร้องขอได้ 


        ในกรณีที่ผู้แจ้งประสงค์ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ อธิบดีอาจรับ พิจารณาคําขอซึ่งกระทําเป็นภาษาอังกฤษหรือกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้แจ้งร้องขอได้


        เมื่อมีกรณีที่ต้องดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม การตรวจคําขอ  เอกสารหรือหลักฐานตามบทบัญญัติในกฎกระทรวงนี้ ให้ดําเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นภาษาอังกฤษได้ 

  • ข้อ ๔
  •  เมื่อได้รับคําขออย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๓ แล้ว ให้อธิบดีตรวจสอบคําขอ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ในกรณีที่คําขอ เอกสาร หรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งผู้นั้นแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด


        ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้แจ้งทิ้งคําขอ และให้อธิบดีจําหน่าย เรื่องออกจากสารบบ แล้วแจ้งเป็นหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่กรณี ให้ผู้แจ้งทราบ 

  • ข้อ ๕
  • ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอ เอกสารหรือหลักฐานแล้ว เห็นว่ามีความ ถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดีมีคําสั่งรับคําขอไว้พิจารณาและให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งภายในสองวัน นับแต่ได้รับคําขอ 

  • ข้อ ๖
  • เมื่อได้ออกใบรับแจ้งตามข้อ ๕ แล้ว อธิบดีจะออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ ต่อเมื่อปรากฏว่าผู้แจ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๓ และมีสถานที่อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และบุคลากร แล้วแต่กรณี โดยต้องแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับคําขอ


        ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง ให้นํากฎหมายว่าด้วยการอํานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม


        ในกรณีที่เป็นการยื่นคําขอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ยื่นคําขอต้องการหนังสือ รับรองการแจ้งเป็นภาษาอังกฤษ อธิบดีอาจออกหนังสือรับรองการแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ เป็นภาษาอังกฤษตามที่เห็นสมควรก็ได้


        หนังสือรับรองการแจ้ง ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

  • ข้อ ๗
  • ผู้ใดประสงค์จะแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง ดังต่อไปนี้


   (๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 


   (๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ที่ถูกต้องตามมาตราส่วน โดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี้


   (ก) การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต


   (ข) ตําแหน่งที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต


   (ค) ท่อหรือทางระบายน้ํา ระบบ และกรรมวิธีกําจัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง 

  • ข้อ ๘
  •  ผู้แจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดให้มีสิ่งดังต่อไปนี้


   (๑) ห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


   (๒) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  • ข้อ ๙
  • ผู้รับหนังสือรับรองแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


        ผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องจัดให้มีในจํานวนที่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน และต้องกําหนดให้มีตําแหน่งหรือความรับผิดชอบของบุคลากรเหล่านี้ด้วย 

  • ข้อ ๑๐
  • ผู้ดําเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องได้รับการอบรมด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี จากบุคคล หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


        ผู้ดําเนินการ และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ต้องได้รับการอบรมด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยและความมั่นคงซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ก่อนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน  ในกรณีนี้ อาจจัดอบรมเป็นการภายในของหน่วยงานได้ซึ่งต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยผู้ฝึกสอนต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด 

  • ข้อ ๑๑
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดให้มีการ บันทึกประวัติของผู้ดําเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และบุคลากรอื่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งต้องมี ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน วันเริ่มต้นทํางาน ตําแหน่งงาน ลักษณะงานที่ รับผิดชอบ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพ ประวัติการอบรม และการประเมิน ความสามารถ 

  • ข้อ ๑๒
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดให้มีวิธี มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure, SOP) ที่เป็นปัจจุบัน มีการทบทวน อยู่เสมอ และแจกจ่ายและนําไปใช้ ณ จุดปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 

  • ข้อ ๑๓
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดให้มีการ ระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่มีความชัดเจน อ่านได้ง่าย  มีวิธีแก้ไขข้อมูลให้สามารถสอบทวนได้ ป้องกันการเสียหายหรือสูญหาย กําหนดระยะเวลาในการ จัดเก็บ รายชื่อผู้มีผู้สิทธิเข้าถึงบันทึก บัญชีรายชื่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  


        รายละเอียดของระบบบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  • ข้อ ๑๔
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องจัดทํารายงาน ประจําปี ซึ่งระบุสกุล (genus) สปีชีส์ (species) สายพันธุ์ (strains) และคุณลักษณะธรรมชาติของ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้น


        รายละเอียดของรายงานประจําปีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • ข้อ ๑๕
  • ผู้ใดประสงค์จะแจ้งนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒  และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ โดยใช้สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการดังกล่าว ให้ยื่นคําขอต่อ อธิบดีพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง โดยให้นําความในข้อ ๗ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ตามจําเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ


        ในกรณีที่ผู้แจ้งมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ให้แนบหนังสือ แสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วย 

  • ข้อ ๑๖
  • ในกรณีที่ผู้แจ้งตามนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒  และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ มิได้ใช้สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองด้วย ให้ผู้แจ้งจัดส่งหลักฐาน เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขนส่งต่ออธิบดีประกอบการยื่นคําขอด้วย 

  • ข้อ ๑๗
  • หน้าที่ของผู้แจ้งตามข้อ ๑๕ ตลอดจนผู้ดําเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และบุคลากรอื่นซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถานที่เก็บหรือครอบครอง หรือห้องปฏิบัติการ ให้นําความในข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามจําเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ 

  • ข้อ ๑๘
  • ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ไม่ถือเป็นการยกเว้นหน้าที่ หรือการดําเนินการตามกฎหมายเฉพาะอื่นนั้น 

  • ข้อ ๑๙
  • ผู้ใดประสงค์จะแจ้งขายเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ โดยใช้ สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการดังกล่าว ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีพร้อมด้วยเอกสารหรือ หลักฐานประกอบการแจ้ง โดยให้นําความในข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามจําเป็นในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ


        ในกรณีที่ผู้แจ้งมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ให้แนบหนังสือ แสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วย

  • ข้อ ๒๐
  • ในกรณีที่ผู้แจ้งตามข้อ ๑๙ มิได้ใช้สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการขาย ให้ผู้แจ้งจัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขนส่ง (ถ้ามี) ต่ออธิบดีประกอบการ ยื่นคําขอด้วย

  • ข้อ ๒๑
  • หน้าที่ของผู้แจ้งขายตามข้อ ๑๙ ตลอดจนผู้ดําเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้รับหรือผู้ส่งสินค้าปลายทางซึ่งเป็นเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และบุคลากรอื่นซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถานที่ ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ให้นําความในข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามจําเป็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ 

  • ข้อ ๒๒
  • ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการขาย เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ไม่ถือเป็นการยกเว้นหน้าที่หรือการดําเนินการ ตามกฎหมายเฉพาะอื่นนั้น  

  • ข้อ ๒๓
  • ผู้ใดประสงค์จะแจ้งครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์  กลุ่มที่ ๑ โดยใช้สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการดังกล่าว ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีพร้อมด้วย เอกสารหรือหลักฐานประกอบการแจ้ง โดยให้นําความในข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


        ในกรณีที่ผู้แจ้งมิได้เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ให้แนบหนังสือ แสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วย 

  • ข้อ ๒๔
  • ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๒๓ มิได้ใช้สถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ด้วย ให้ผู้แจ้งจัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขนส่ง (ถ้ามี) ต่ออธิบดีประกอบการยื่นคําขอ ด้วย 

  • ข้อ ๒๕
  • หน้าที่ของผู้แจ้งตามข้อ ๒๓ ตลอดจนผู้ดําเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และบุคลากรอื่นซึ่งปฏิบัติงาน ณ สถานที่เก็บหรือครอบครอง หรือห้องปฏิบัติการ ให้นําความในข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามจําเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ดําเนินการ 

  • ข้อ ๒๖
  • ในกรณีที่มีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงไปจากหนังสือรับรองการแจ้ง หรือในกรณี ที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีพร้อมด้วย เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณา


        ให้อธิบดีพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขหนังสือรับรองการแจ้ง ให้แล้วเสร็จ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ


        ให้นําความในส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอ และการมี คําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม 

  • ข้อ ๒๗
  • ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ผลิต สถานที่นําเข้า สถานที่ส่งออก สถานที่ขาย หรือสถานที่ครอบครอง ให้ผู้รับหนังสือรับรอง การแจ้ง ยื่นคําขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน เกี่ยวกับสถานที่ พร้อมทั้งอุปกรณ์และวิธีความปลอดภัยตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ต่ออธิบดีเพื่อพิจารณา


        ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจดําเนินการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งได้  ให้ดําเนินการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้ ต้องดําเนินการตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

  • ข้อ ๒๘
  • ในกรณีที่เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง แจ้งให้อธิบดีทราบโดยเร็ว พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และความปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน และให้หยุดการดําเนินการ เกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ไว้ก่อน เพื่อดําเนินการยื่นคําขอใบอนุญาตตามาตรา ๒๒  หรือดําเนินการตามมาตรา ๒๙ สําหรับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น  


        การยื่นคําขอใบอนุญาตกรณีนี้ ให้นําความในส่วนที่ ๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  • ข้อ ๒๙
  • เมื่ออธิบดีได้รับแจ้งตามข้อ ๒๘ และคําขอใบอนุญาตแล้ว ให้เร่งพิจารณา เอกสาร หลักฐาน และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ว่าสมควรจะสั่งให้ออกใบอนุญาตให้ดําเนินการสําหรับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่มีความรุนแรงสูงขึ้นหรือไม่ หากปรากฏว่าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์มีระดับ ความรุนแรงสูงขึ้นซึ่งสามารถออกใบอนุญาตได้ ให้อธิบดีแจ้งผู้แจ้งโดยเร็วและกําหนดระยะเวลาให้ ผู้แจ้งแจ้งความประสงค์ในการดําเนินการสําหรับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่มีความรุนแรงสูงขึ้น


        เมื่อได้รับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้ผู้แจ้งมีสิทธิดําเนินการ เกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต่อไปได

  • ข้อ ๓๐
  • ในกรณีที่ผู้แจ้งตามข้อ ๒๘ ไม่ประสงค์ที่จะดําเนินการสําหรับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ที่มีความรุนแรงสูงขึ้นต่อไป หรือไม่แจ้งความประสงค์ดําเนินการต่อตามระยะเวลาที่ อธิบดีกําหนด ให้ถือว่าผู้แจ้งนั้นได้เลิกหนังสือรับรองการแจ้งสําหรับการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย  นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และดําเนินการทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคและ ให้แจ้งผลการดําเนินการให้อธิบดีทราบโดยเร็วตามที่กําหนดในมาตรา ๓๕


        ให้ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่ง ส่งหนังสือรับรองการแจ้งคืนต่ออธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิก หรือแก้ไขข้อความในหนังสือรับรองการแจ้ง แล้วแต่กรณี 

  • ข้อ ๓๑
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งการผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน ขาย หรือ ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งในแต่ละกรณี ให้ยื่นคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งที่อธิบดี กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้ยื่นคําขอแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่ง ไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งนั้น


        ในการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง อธิบดีจะแสดงการต่ออายุหนังสือ รับรองการแจ้งไว้ในรายการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งนั้น หรือจะออกหนังสือรับรองการแจ้ง ใหม่ก็ได้

  • ข้อ ๓๒
  • ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๓  มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ผลิต นําเข้า ส่งออก นําผ่าน ขาย หรือครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ด้วยโดยอนุโลม 

  • ข้อ ๓๓
  • ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลาย ในสาระสําคัญ ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งแจ้งต่ออธิบดี และยื่นคําขอรับใบแทนหนังสือรับรอง การแจ้ง พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งที่ อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลายดังกล่าว 


        ให้อธิบดีพิจารณาออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ได้รับคําขอ และเอกสารหรือฐานโดยถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อธิบดีออกใบแทนหนังสือรับรอง การแจ้งให้ใช้แบบหนังสือรับรองการแจ้งเดิม และให้ระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

  • ข้อ ๓๔
  • การยื่นคําขอหนังสือรับรองการแจ้ง คําขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง  และคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

  • ข้อ ๓๕
  • ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งผู้ใดประสงค์จะแจ้งเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบล่วงหน้า สิบห้าวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ นับแต่วันที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการ  


        ในระหว่างที่หนังสือรับรองการแจ้งยังไม่สิ้นอายุ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้อง ดําเนินการจัดให้มีสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ บุคคลผู้ควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือมีไว้ ครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามที่กําหนดไว้ในหนังสือ รับรองการแจ้งตลอดระยะเวลา  


        ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ได้แจ้งเลิกการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย  นําผ่าน หรือมีไว้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ทําลาย หรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งรายอื่นต่อไป และให้นําใบอนุญาตส่งคืนต่ออธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป

  • ข้อ ๓๖
  • ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ สําหรับเชื้อโรคกลุ่มที่ ๒ และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ ๑ ให้ถือว่าเป็น หนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ และให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail