Facebook


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ...."

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2746 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ "ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ...." ร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2559 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=321&ctl=DetailUserContent&mid=669&contentID=8239

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


  พ.ศ. ...


  -------------------


  หลักการ


   


         ให้มีกฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   


  เหตุผล


   


  โดยที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้ออกข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ กำหนดให้ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยต้องมีมาตรการภายในประเทศในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธอื่นใด ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมถึงสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ตลอดจนสินค้าทั่วไปที่สามารถนำไปประกอบ พัฒนา เสริมสร้างและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้มีระบบบริหารการส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง และการดำเนินกิจกรรมทางการเงิน และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่ต้องพิจารณาการใช้และผู้ใช้สุดท้ายซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนมีการบังคับใช้บทลงโทษด้วย ปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่เดิมแต่ละฉบับของไทยในการกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยังมีองค์ประกอบของประเด็นทางกฎหมายไม่ครบตามข้อมติฯ โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมการเป็นคนกลางทางการค้าสินค้าฯ และประเด็นการบริหารจัดการสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่สามารถกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ครบถ้วนตามหลักสากลสอดคล้องตามข้อมติฯ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มุ่งให้ความสำคัญต่อการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก / ถ่ายลำ / ผ่านแดน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในภูมิภาคอาเซียนตอนบน ตลอดจนป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้านำข้อมติฯ ดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีในอนาคตอันใกล้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างพระราชบัญญัติ การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....


   ..............................................................................................................................................................................................................................................


   โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   ..........................................................................................................................................................................................................................


   มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....” 


   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน  ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


   มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัตินี้ 


   “สินค้า” หมายความว่า สิ่งของทั่วไปที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และให้หมายความรวมถึงเทคโนโลยีด้วย


   “เทคโนโลยี” หมายความว่า คำสั่ง ชุดคำสั่ง โปรแกรม หรือไมโครโปรแกรม หรือสิ่งอื่นใด ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน หรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หรือเพื่อใช้สินค้า ทั้งนี้ไม่ว่าจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดหรือไม่ก็ตาม


   “สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สินค้าที่ใช้ได้สองทาง สินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้หมายความรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วย


   “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืชจำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง รวมถึงระบบการส่งของอาวุธดังกล่าว


   “สินค้าที่ใช้ได้สองทาง” หมายความว่า สินค้าที่สามารถนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลำเลียง สนับสนุน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 


   “สินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง” หมายความว่า สินค้าที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง


   “สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 


   “อาวุธยุทโธปกรณ์” หมายความว่า อาวุธ ยุทธภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับอาวุธหรือการทำศึกสงคราม แต่ไม่หมายความรวมถึงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   “กิจกรรมที่ควบคุม” หมายความว่า การส่งออก การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย


   “การส่งออก” หมายความว่า การนำหรือการส่งสินค้าซึ่งรวมถึงการส่งออกสินค้านำเข้าไปนอกราชอาณาจักร 


   “การผ่านแดน” หมายความว่า การส่งสินค้าผ่านราชอาณาจักรจากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ส่งออกไป โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ทั้งนี้จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งสินค้านั้นในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร


   “การถ่ายลำ” หมายความว่า การลำเลียงถ่ายสินค้าจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งสินค้าเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ส่งออกไปภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร


   “การเป็นคนกลาง” หมายความว่า การดำเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งรวมถึงการเจรจา จัดการ หรืออำนวยความสะดวกในการซื้อ การเงิน การขนส่ง การขาย หรือการจัดหาให้ ไม่ว่าจะในนามของตนเอง หรือเป็นตัวแทนในนามบุคคลอื่น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนอกราชอาณาจักร


   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้


   “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ


   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


   มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวง กำหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ กับออกกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ กำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง


   กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


    


   หมวด ๑


   คณะกรรมการ


   ____________________


    


   มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” เรียกโดยย่อว่า “กอทส.” ประกอบด้วย


   (๑)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ 


   (๒)ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ


   (๓)เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นกรรมการ 


   ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเป็นผู้ช่วยเลขานุการ


   มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


   (๑)กำหนดหรือแก้ไขนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   (๒)กำกับดูแล ประสานงาน สั่งการ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด 


   (๓)ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ


   (๔)ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ


   (๕)เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลข้อคิดเห็น รวมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานรายงานผลการดำเนินงาน หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการร้องขอ


   (๖)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ


   (๗)ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้


   มาตรา ๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม


   ในการประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม


   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด


   มาตรา ๘ ให้นำมาตรา ๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม


    


   หมวด ๒


   การกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   ___________________


    


   มาตรา ๙ ในกรณีที่จำเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงระหว่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดมาตรการหนึ่งมาตรการใด ดังต่อไปนี้


   (๑)กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใดเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต


   (๒)กำหนดให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใดเป็นสินค้าที่ต้องรับรองว่าไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   (๓) กำหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ขยายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   การแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกประกาศตามมาตรานี้ ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม


   มาตรา ๑๐ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในบัญชี 1 ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะของสินค้า 


   มาตรา ๑๑ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในบัญชี ๒


   มาตรา ๑๒  ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศกำหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ในบัญชี ๓ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีคุณลักษณะของสินค้า


   มาตรา ๑๓ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศแก้ไขและยกเลิกรายการสินค้าในบัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


   มาตรา ๑๔ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศ กำหนด แก้ไข และยกเลิก บัญชีรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่นและบัญชีอื่นใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้


   มาตรา ๑๕ ให้อธิบดีมีอำนาจประกาศ กำหนด แก้ไข และยกเลิก รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้าในบัญชีคุณลักษณะของสินค้าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


   มาตรา ๑๖ เมื่อได้มีประกาศกำหนดให้การส่งออก  การผ่านแดน การถ่ายลำ การเป็นคนกลาง หรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใดต้องขออนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดทำกิจกรรมที่ควบคุมนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย 


   การขออนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบกระทรวง


   มาตรา ๑๗ การรับรองตามมาตรา ๙(๒) และการกำหนดมาตรการอื่นใดตามมาตรา ๙(๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่อธิบดีกำหนด


   มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่ออกให้ตามมาตรา ๙ นำเอกสารดังกล่าวไปให้ผู้อื่นใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งมิใช่การดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมของตน


   มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใดที่ออกให้ตามมาตรา ๙(๑) และมาตรา ๙(๓)  ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ให้อธิบดีมีอำนาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใดดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้อธิบดีมีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใดนั้นเพื่อตรวจสอบการออกใบอนุญาตด้วย


   มาตรา ๒๐ ในกรณีที่พบว่าการรับรองว่าไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๙(๒) เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้อธิบดีมีอำนาจเพิกถอนใบรับรองดังกล่าว และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้มีอำนาจพักใช้ใบรับรองเพื่อตรวจสอบการรับรองด้วย


   มาตรา ๒๑ การดำเนินการโดยทางเอกสารใดซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าเป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกับการกระทำที่ได้ดำเนินการโดยทางเอกสาร


   มาตรา ๒๒ การดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ถ้าได้กระทำในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการโดยเอกสาร


   มาตรา ๒๓ บทกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึด และริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การสำแดงเท็จ และการฟ้องร้อง ให้ใช้บังคับแก่การดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย


   มาตรา ๒๔ ให้อธิบดีมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการกำกับดูแลสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม


     


   หมวด ๓


   การอุทธรณ์


   _________________


    


   มาตรา ๒๕ ในกรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงใดตามมาตรา ๑๖ ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา


   คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


   มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไม่เห็นด้วยกับการวินิจฉัยสั่งการของอธิบดีตามมาตรา 24 ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งการสั่งการ


   คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


   การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยสั่งการของอธิบดี


   มาตรา ๒๗ ผู้ที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใดตามมาตรา ๑๙ หรือใบรับรองว่าสินค้าที่ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามมาตรา ๒๐ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอน แล้วแต่กรณี


   คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด


   การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใด หรือใบรับรองว่าสินค้าที่ดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


   มาตรา ๒๘ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา และมาตรา ๒๗ ให้รัฐมนตรีพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว


    


   หมวด ๔


   พนักงานเจ้าหน้าที่


   _________________


    


   มาตรา ๒๙เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้


   (๑)  เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจค้น ตรวจสอบ และควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หากยังไม่แล้วเสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้หรือในกรณีมีจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยเนิ่นช้าจะทำให้ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะค้นในเวลากลางคืนก็ได้


   (๒) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ประกอบการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบระบบงานควบคุมภายในของนิติบุคคล


   (๓) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ หรือเรียกให้ยานพาหนะใด ๆ ที่ออกจากท่าหรือที่กลับเข้ามา หรือกักยานพาหนะ หรือไล่ติดตามยานพาหนะนั้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้


   (๔) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา


   (๕) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารสินค้า หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา


   (๖) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจสอบทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้


   มาตรา ๓๐ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๙ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจให้ความช่วยเหลือก็ได้ 


   มาตรา ๓๑ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๒๙ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร


   มาตรา ๓๒ ทรัพย์สินซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๒๙(๖) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


   มาตรา ๓๓ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 


   บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง


   มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา


    


   หมวด ๕


   บทกำหนดโทษ


   _______________


    


   มาตรา ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๙(๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


   ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อที่จะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลำเลียง สนับสนุน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามสิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


   หากการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สินค้าที่ใช้ได้สองทาง สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ริบสินค้าดังกล่าวรวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าดังกล่าวด้วย 


   มาตรา ๓๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการอื่นใดตามประกาศซึ่งออกตามมาตรา ๙(๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินยี่สิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


   ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อที่จะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงไปใช้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น หรือนำไปใช้ออกแบบ พัฒนา ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บ ลำเลียง สนับสนุน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามสิบปี หรือปรับไม่เกินสามสิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


   หากการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรการห้ามดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมซึ่งสินค้าที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สินค้าที่ใช้ได้สองทาง สินค้าที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทาง สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ริบสินค้าดังกล่าวรวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้าดังกล่าวด้วย 


   มาตรา ๓๗ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๖ วรรคสอง เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษประหารชีวิต


   มาตรา ๓๘ ผู้ใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้มีการออกใบอนุญาตดำเนินกิจกรรมที่ควบคุม เพื่อให้มีการรับรองว่าสินค้าที่จะดำเนินกิจกรรมที่ควบคุมไม่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบการใช้สุดท้ายและผู้ใช้สุดท้าย หรือเพื่อให้มีการออกเอกสารหรือผ่านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาใดๆ ตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินยี่สิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 


   มาตรา ๓๙ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


   มาตรา ๔๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสิบล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


   มาตรา ๔๑ ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙ (๑) ที่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท


   มาตรา ๔๒ ผู้ใดใช้ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใดที่ออกให้ตามมาตรา ๙ ที่หมดอายุแล้ว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท


   มาตรา ๔๓ ผู้ใดให้ถ้อยคำหรือส่งคำชี้แจง บัญชี ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ตามมาตรา ๒๙ (๔) และ (๕) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท


   มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบกระทรวงตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดตามมาตรา ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท


   มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม และมาตรา ๓๖ วรรคสาม เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับร้อยละสามสิบ และเงินรางวัลแก่ผู้จับร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนเงินสุทธิค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ 


   มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 


   มาตรา ๔๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจำคุกและโทษปรับ ซึ่งโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือมีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เปรียบเทียบแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา


   ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระเงินค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินคดีต่อไป


    


   บทเฉพาะกาล


   _______________


    


   มาตรา ๔๘ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ


   มาตรา ๔๙ ใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้น หรือจนกว่าอธิบดีจะมีคำสั่งเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาต หรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี


    


    

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail