Facebook


รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5085 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..)

.. ….

_______________

 

..................................

..................................

..................................

 

…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.. ….”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า สินค้าหลบเลี่ยง และ สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ ระหว่างบทนิยามคำว่า "สินค้าชนิดเดียวกัน" กับคำว่า "ขั้นตอนทางการค้า" ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

““สินค้าหลบเลี่ยง” หมายความว่า สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”

สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้หมายความว่า สินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้”

มาตรา ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

“เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด x/๑ การใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน มาตรา x/๑ มาตรา x/๒ มาตรา x/๓ มาตรา x/๔ มาตรา x/๕ และมาตรา x/๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

 หมวด x/๑”

การใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน

______________

มาตรา x/๑ ในระหว่างที่มีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน หากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศมีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก หรือจากประเทศที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนั้นก็ได้

การพิจารณาตอบโต้ตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงนัยสำคัญของผลกระทบจากสินค้าหลบเลี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนประกอบด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนและการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนอกจากที่ได้บัญญัติไว้ตามหมวดนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด

มาตรา x/๒ การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนจนถึงการดำเนินการให้มีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าไม่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามเดือน

มาตรา X/๓ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา x/๔ เมื่อมีการประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา x/๒ แล้ว หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าในชั้นที่สุดอาจต้องมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการอาจขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกันอากรตามพระราชบัญญัตินี้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอำนาจเรียกหลักประกันอากรตามจำนวนที่คณะกรรมการมีคำขอ

ถ้าต่อมาคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าการนำเข้านั้นเป็นพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน คณะกรรมการอาจมีคำวินิจฉัยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตั้งแต่วันที่ประกาศให้วางหลักประกันตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับก็ได้

มาตรา x/๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศไม่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน บรรดาหลักประกันที่ให้ไว้ตามมาตรา x/๔ ให้คืนโดยไม่ชักช้า

มาตรา x/๖ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้กับสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก หรือจากประเทศที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนั้นในอัตราเดียวกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้

ในกรณีที่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือมาตรการอุดหนุนกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าจากหลายประเทศ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนในอัตราสูงสุดของผู้ผลิตรายอื่นของสินค้าหรือประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้

ในกรณีที่มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่งให้นำบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับกับการเรียกเก็บอากรดังกล่าวเสมือนอากรนั้นเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น

การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับสินค้าที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนให้สิ้นสุดพร้อมกับการเรียกเก็บอากรของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

………………………………………….              

        นายกรัฐมนตรี


 

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2559

- แสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ที่  http://www.dft.go.th หรือ

- ส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นของท่านมาที่:

กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-547-4738  โทรสาร 02-547-4741  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ไอเท็มน่าสนใจ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ:
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  บันทึกหลักการและเหตุผล


  ประกอบร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..)


  พ.ศ....


                                                    


  หลักการ


           


  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒  ดังต่อไปนี้


   


  (๑)          กำหนดให้มีบทนิยาม คำว่า “สินค้าหลบเลี่ยง” และ “สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้” (แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามในมาตรา ๔)


  (๒)          แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๓ (๑))


  (๓)          แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๔)


  (๔)          แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องกรรมการพ้นจากตำแหน่งไม่ตามวาระ โดยในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๖)


  (๕)          กำหนดให้มีบทบัญญัติในเรื่องมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน (เพิ่มหมวด x/๑ มาตรา x/๑  มาตรา x/๒ มาตรา x/๓ มาตรา x/๔ มาตรา x/๕ และ มาตรา x/๖) 


   


  เหตุผล


   


            เนื่องจากพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนี่ง  พบว่าบางมาตรามีบทบัญญัติที่ไม่ครอบคลุมขั้นตอนในทางปฏิบัติของการดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบัญญัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน


     ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ร่าง พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….


  • ร่าง


   พระราชบัญญัติ


   การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่..)


   .. ….


   _______________


    


   ..................................


   ..................................


   ..................................


    


   …………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................


   โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ


   …………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................


   มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.. ….”


   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


   มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า สินค้าหลบเลี่ยง และ สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้ ระหว่างบทนิยามคำว่า "สินค้าชนิดเดียวกัน" กับคำว่า "ขั้นตอนทางการค้า" ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒


   ““สินค้าหลบเลี่ยง” หมายความว่า สินค้ารายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”


   สินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้หมายความว่า สินค้าที่ถูกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน”


   มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


   “(๑) พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาด การอุดหนุน และการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามพระราชบัญญัตินี้”


   มาตรา ๕  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒


   “เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่


   มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒


   ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในวรรคหนึ่ง


   มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด x/๑ การใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน มาตรา x/๑ มาตรา x/๒ มาตรา x/๓ มาตรา x/๔ มาตรา x/๕ และมาตรา x/๖ แห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒


    


    หมวด x/๑”


   การใช้มาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน


   ______________


   มาตรา x/๑ ในระหว่างที่มีการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน หากผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศมีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน โดยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก หรือจากประเทศที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนั้นก็ได้


   การพิจารณาตอบโต้ตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงนัยสำคัญของผลกระทบจากสินค้าหลบเลี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนประกอบด้วย


   ทั้งนี้ การพิจารณาพฤติการณ์ที่เป็นการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนและการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนอกจากที่ได้บัญญัติไว้ตามหมวดนี้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด


   มาตรา x/๒ การเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนจนถึงการดำเนินการให้มีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนหรือมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าไม่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นให้ขยายเวลาได้อีกไม่เกินสามเดือน


   มาตรา X/๓ ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๖๑ มาใช้บังคับกับการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามหมวดนี้โดยอนุโลม


   มาตรา x/๔ เมื่อมีการประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา x/๒ แล้ว หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าในชั้นที่สุดอาจต้องมีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไต่สวนในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการอาจขอให้กรมศุลกากรเรียกหลักประกันอากรตามพระราชบัญญัตินี้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ในการนี้ ให้กรมศุลกากรมีอำนาจเรียกหลักประกันอากรตามจำนวนที่คณะกรรมการมีคำขอ


   ถ้าต่อมาคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าการนำเข้านั้นเป็นพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน คณะกรรมการอาจมีคำวินิจฉัยให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตั้งแต่วันที่ประกาศให้วางหลักประกันตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับก็ได้


   มาตรา x/๕ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่าผู้ผลิตในต่างประเทศหรือผู้ส่งออกจากต่างประเทศไม่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน บรรดาหลักประกันที่ให้ไว้ตามมาตรา x/๔ ให้คืนโดยไม่ชักช้า


   มาตรา x/๖ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชั้นที่สุดว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้กับสินค้า ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก หรือจากประเทศที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนนั้นในอัตราเดียวกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกรายอื่นของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้


   ในกรณีที่มีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือมาตรการอุดหนุนกับผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าจากหลายประเทศ ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนในอัตราสูงสุดของผู้ผลิตรายอื่นของสินค้าหรือประเทศที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้


   ในกรณีที่มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามวรรคหนึ่งให้นำบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรมาใช้บังคับกับการเรียกเก็บอากรดังกล่าวเสมือนอากรนั้นเป็นอากรขาเข้าตามกฎหมายนั้น


   การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับสินค้าที่มีพฤติการณ์หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนให้สิ้นสุดพร้อมกับการเรียกเก็บอากรของสินค้าที่ถูกใช้มาตรการตอบโต้


    


    


   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


    


   ………………………………………….              


           นายกรัฐมนตรี

       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail