Facebook


การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านเครื่องสำอาง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 6039 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

คำชี้แจงสำหรับการให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

และ ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง

 เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสารในกลุ่ม Paraben จำนวน 5 รายการ)

2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสารในกลุ่ม Paraben และสาร Triclosan)

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสาร Mixture of Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone)

4. ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นร่างประกาศฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้จัดทำเหตุผลความจำเป็นในการยกร่างประกาศฯ รวมทั้งแบบเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถร่วมแสดงข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังนี้

1.กรุณาส่งข้อคิดเห็นเป็นหนังสือ มายังกลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง (งานกำหนดมาตรฐาน)      สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

2.ส่งทางโทรสาร หมายเลข 02 591 8468

3.ส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานกำหนดมาตรฐาน กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทรศัพท์หมายเลข 02 591 8467

เหตุผลความจำเป็นในการยกร่างประกาศฯ 

มีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสารในกลุ่ม parabens จำนวน 5 รายการ) 

                         เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าสาร Paraben จำนวน 5 รายการ ได้แก่ Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben และ Pentylparaben มีผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งพบในสัตว์ทดลอง รวมถึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของการใช้สารกลุ่มนี้ในมนุษย์ ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงกำหนดให้ Paraben ทั้ง 5 รายการข้างต้น เป็นสารห้ามใช้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงยกร่างประกาศฯ เพื่อกำหนดให้ Paraben 5 รายการเป็นสารห้ามใช้ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-1 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....) 

2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสารในกลุ่ม Paraben และสาร Triclosan) 

2.1 สหภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สาร Butyl 4-hydroxybenzoate and its salts และ Propyl 4-hydroxybenzoate and its salts (Butylparaben และ Propylparaben และเกลือของสารเหล่านี้)     ที่สามารถใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ 

จากเดิม - อนุญาตให้ใช้ได้ที่ความเข้มข้นสูงสุด 0.4% (คำนวณในรูปกรด) เมื่อใช้ ester ชนิดเดียว และ 0.8% (คำนวณในรูปกรด) เมื่อใช้ ester หลายชนิด 

เป็น - อนุญาตให้ใช้ Butylparaben และ/หรือ Propylparaben และเกลือของสารเหล่านี้  ได้ที่ความเข้มข้นสูงสุด 0.14% (คำนวณในรูปกรด) สารเหล่านี้อาจใช้เพียงสารเดียวหรือผสมรวมกัน และ 0.8% (คำนวณในรูปกรด) กรณีที่ใช้ Butylparaben และ/หรือ Propylparaben และเกลือของสารเหล่านี้ ร่วมกับ paraben ตัวอื่นๆที่อนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุกันเสียได้นั้น มีข้อแม้ว่าผลรวมของสาร Butylparaben และ/หรือ Propylparaben และเกลือของสารเหล่านี้ จะต้องไม่เกิน 0.14% เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่า Butylparaben และ Propylparaben สามารถก่อให้เกิดพิษต่อระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จึงจำกัดปริมาณการใช้ให้ลดลงจากเดิม นอกจากนี้ยังห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกสำหรับการใช้ในบริเวณ ก้น อวัยวะเพศ และขาหนีบ ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีด้วยนอกจากนี้สืบเนื่องจากการประกาศสารในกลุ่ม Paraben จำนวน 5 รายการเป็นสารห้ามใช้ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเลือกใช้สารในกลุ่ม Paraben ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงกำหนดรายการสาร และเงื่อนไขในการใช้สารในกลุ่ม Parabenใหม่ รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....) 

2.2 สำหรับสาร Triclosan ซึ่งเดิมถูกกำหนดเป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอางทุกประเภท    แต่เนื่องจากพบว่า Triclosan ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้มาก สหภาพยุโรปจึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ โดยอนุญาตให้ใช้ได้ที่ความเข้มข้นสูงสุด 0.3% ในเครื่องสำอางบางประเภทเท่านั้น คือ ยาสีฟัน สบู่ล้างมือ สบู่หรือเจลอาบน้ำชำระล้างผิวกาย ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย (ไม่ใช่รูปแบบสเปรย์) แป้งและผลิตภัณฑ์ปกปิดความหมองคล้ำบนใบหน้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเล็บมือและเล็บเท้าก่อนทำเล็บเทียม และความเข้มข้น 0.2% อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปาก เท่านั้น รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....) 

          ร่างประกาศฯ ของสารในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น กำหนดเวลาให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้

นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าวข้างต้นที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ    ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับสาร Mixture of Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone) 

                       สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้สารผสมของ Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone เนื่องจากพบว่าสารดังกล่าวก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงแก่ผู้บริโภคเมื่อใช้เครื่องสำอางได้ จึงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้สารดังกล่าวฯ จากเดิมอนุญาตให้ใช้เป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอางทุกประเภท เป็นให้ใช้ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วต้องล้างออกเท่านั้น รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 (ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่... พ.ศ. ....) 

ร่างประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดเวลาให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารนี้ ที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในสิบแปดเดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

4. ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

                        สืบเนื่องจากการยกร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ในข้อ 2 เมื่อมีการใช้สาร Butylparaben และ Propylparaben และเกลือของสารดังกล่าวในเครื่องสำอางที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี นั้น ต้องระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอางเพื่อเตือนให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องเหมาะสมว่า “ห้ามใช้ในบริเวณ ก้น อวัยวะเพศ และขาหนีบ” รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 (ร่างประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....)

ร่างประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดเวลาให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้ ที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ไอเท็มน่าสนใจ
 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail