Facebook


ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่....) พ.ศ. .

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3118 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

พระราชบัญญัติ

 

รถยนต์ (ฉบับที่ ..)

 

.. ….

 

_________________

 

………………………….

 

………………………….

 

………………………….

 

               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

               โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 

               พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหาย

               ………………………………………………………………………………………………&he

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะ และปรับปรุงอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๙ (๒))

  เหตุผล
  โดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดอายุของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะต้องมีอายุยี่สิบสองปีบริบูรณ์ และใบอนุญาตขับรถมีอายุสามปี ซึ่งการกำหนดอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตและอายุของใบอนุญาตขับรถดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ที่เข้าสู่อาชีพขับรถสาธารณะมีอายุค่อนข้างน้อย ขาดประสบการณ์ในการควบคุมรถ และทางราชการได้รับการร้องเรียนอยู่เสมอว่า ผู้ขับรถสาธารณะขับรถด้วยความคึกคะนอง เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สมควรปรับปรุงอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะจากยี่สิบสองปีบริบูรณ์เป็นยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ และปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถจากสามปีเป็นหนึ่งปี เพื่อให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถเข้ารับการอบรมและทดสอบอย่างสม่ำเสมอทุกปี อันจะทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีอายุห้าปีนับแต่วันออก ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) และ (๖/๑) มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออกใบอนุญาต ขับรถ และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้อีกคราวละห้าปีหรือหนึ่งปี แล้วแต่กรณี โดยผู้ขอต่ออายุ ใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • มาตรา ๔
  • ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
   (๒) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๖ แต่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรือ (๕) ยี่สิบปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๖/๑)
   มาตรา ๔ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) และ (๖/๑) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ออกให้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
  • มาตรา ๕
  • ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   ..
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail