Facebook


ร่างกฎกระทรวงกำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. ......

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2559 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

บันทึกหลักการและเหตุผล

 

ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอายุผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พ.ศ. .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   โดยที่ปัจจุบันได้ปรากฏข้อร้องเรียนว่าผู้ขับรถสาธารณะมักขับรถด้วยความคึกคะนอง หรือ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

  เหตุผล
  โดยที่ปัจจุบันได้ปรากฏข้อร้องเรียนว่าผู้ขับรถสาธารณะมักขับรถด้วยความคึกคะนอง หรือ ขับรถโดยประมาทน่าหวาดเสียว ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ และเหตุที่ผู้ขับรถ มีพฤติกรรมขับรถคึกคะนองหรือประมาทดังกล่าวเห็นว่าน่าจะเป็นเหตุจากการที่กฎหมายกำหนดอายุของ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะไว้ต่ำเกินไป ทำให้ผู้ขับรถขาดวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการขับรถ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรปรับปรุงอายุผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะเสียใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสองปีเป็นไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อ ๑
  • กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • ข้อ ๒
  • ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
  • ข้อ ๓
  • ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจและผู้บริการ ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ดังนี้
   (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
   (ก) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
   (ข) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สองและชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
   (ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภท การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไมต่ำกว่ายี่สิบห้าปี
   (ง) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่ง ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี
   (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี
   (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
   (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี

   ให้ไว้ ณ วันที่
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail