Facebook


การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3531 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองของภาคพลเมืองอย่างมาก โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศโดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๘(๗) ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

                    มาตรา ๘๗(๔) และ (๕) ให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ สิทธิเลือกตั้ง โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 

 

 

             สภาพัฒนาการเมืองจึงได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง 

 

 

 

 

ด้วยเหตุนี้ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ บทเฉพาะกาล มาตรา ๔๑ บัญญัติให้ เมื่อครบกำหนดสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  (ใช้บังคับวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ และครบสามปีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔)  ให้สภาพัฒนาการเมือง พิจารณาทบทวนว่าสมควรยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้มีการจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองเป็นการเฉพาะ หรือสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ในประเด็นอื่นหรือไม่

 

 

 

 

 

 

สภาพัฒนาการเมืองจึงขอเชิญชวนท่านให้ร่วมเสนอความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองของภาคพลเมืองอย่างมาก โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศโดยบัญญัติไว้ใน มาตรา ๗๘(๗) ให้รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
  มาตรา ๘๗(๔) และ (๕) ให้รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ สิทธิเลือกตั้ง โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  สภาพัฒนาการเมืองจึงได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • ๑.ควรมีการจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากสถาบันพระปกเกล้าหรือไม่
 • ๒.ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภา พัฒนาการเมือง กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง หรือประเด็นอื่นๆ ที่ท่านต้องการนำเสนอ
  • มาตรา ๑
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail