Facebook


หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 8451 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒. GHz  

                 โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเห็นว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่IMT จะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  โดยที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และดำเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเห็นว่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่IMT จะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ วิวัฒนาการของโลก อีกทั้งจะเป็ นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และสังคม
  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม


  ข้อ ๑ ในประกาศนี้
  ข้อ ๒ คลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต
  ข้อ ๓ วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
  ข้อ ๔ ใบอนุญาต
  ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
  ข้อ ๖ วิธีการขอรับใบอนุญาต
  ข้อ ๗ ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
  ข้อ ๘. การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูล
  ข้อ ๙ เงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต
  ข้อ ๑๐ การให้ใบอนุญาต
  ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการอนุญาต
  ข้อ ๑๒ ขอบเขตการอนุญาต
  ข้อ ๑๓ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการอนุญาต
  ข้อ ๑๔ มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ
  ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
 • ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1GHz
 • 1.1 จำนวนใบอนุญาต

  1.1.1 จำนวนใบอนุญาต

  1.1.2 ขนาด bandwidth

  1.1.3 พื้นที่การให้บริการ


  1.2 วิธีการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

  1.2.1 การใช้วิธีการอนุญาตด้วยการประมูล

  1.2.2 การใช้วิธีการประมูลในรูปแบบการเปิดประมูลใบอนุญาตที่จะให้พร้อมกัน และดำเนินการประมูล หลายรอบ (Simultaneous Multiple Round - SMR)

  1.2.3 กระบวนการประมูล

  1) วิธีการและกฎการประมูล

  1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูล

  1.3.1 การกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (Reserve Price)

  1.3.2 ข้อกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูล

  1.4 กระบวนการอนุญาต

  1.4.1 การพิจารณาคุณสมบัติขั้นแรก (pre-qualification)

  1) คุณสมบัตินิติบุคคลตามกฎหมาย

  2) ข้อกำหนดในการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุมระหว่างกันของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

  3) การวางหลักประกันสัญญา และหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงิน

  1.4.2 เงื่อนไขที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต

  1) ภาระทางการเงิน

  2) สถานภาพนิติบุคคล

  3) ข้อกำหนดการจัดส่งเอกสารแสดงแผนการประกอบกิจการ

  1.4.3 กรอบเวลาของกระบวนการอนุญาต

  1.5 สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต

  1.5.1 ระยะเวลาการอนุญาต

  1.5.2 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาตเพี่อประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT

  1) การสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond (roll out obligation)

  2) การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing)

  3) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (MVNO)

  4) การให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ (National Roaming)

  5) การแบ่งแยกบัญชีการประกอบกิจการ

  6) การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  7) เงื่อนไขสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่เป็นผู้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน หรือเกี่ยวข้องกับผู้อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงาน

  - การยุติการประกอบธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

  8) การส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ

  9) การจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนภารกิจด้านบริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม

  10) ข้อกำหนดการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

  1.6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆ (ถ้ามี)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการ
  • อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) มาตรา ๕๒มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐มาตรา ๒๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. ๒๕๔๔ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMTดังนี้
  • ข้อ ๑ ในประกาศนี้

  • คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
   สำนักงาน กทช. หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
   คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz หมายความว่า คลื่นความถี่ในช่วง ๑๙๒๐ ๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐ ๒๑๕๕ MHz ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) ย่านความถี่วิทยุ ๑๙๒๐-๑๙๘๐/ ๒๑๑๐-๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
   ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
   กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หมายความว่า การให้บริการโทรคมนาคม ตามมาตรฐาน IMTที่กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
   ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน๒.๑ GHz
   ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล หมายความว่า ผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนด และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
   ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้ชนะการประมูล
   และมีสิทธิในการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ในคลื่นความถี่แต่ละชุดที่คณะกรรมการจะให้อนุญาตเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT
   ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz และ
   ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT
   การประมูล หมายความว่า การแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   มูลค่าขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (Reserve Price) หมายความว่า มูลค่าขั้นต่ำที่จะอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
  • ข้อ ๒ คลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต

  • ๒.๑ คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่จะให้อนุญาตเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่IMT ตามประกาศฉบับนี้ เป็นคลื่นความถี่ในช่วง ๑๙๒๐ ๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐ ๒๑๕๕ MHz มีขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ (bandwidth) รวมทั้งสิ้น ๒ x ๔๕ MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่จำนวน ๓ ชุด ดังนี้
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๑ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๒๐ ๑๙๓๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐ - ๒๑๒๕ MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒ x ๑๕ MHz
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๒ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๓๕ - ๑๙๕๐ MHz คู่กับ ๒๑๒๕ ๒๑๔๐ MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒ x ๑๕ MHz
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๓ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๕๐ ๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๔๐ ๒๑๕๕ MHz ขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ ๒ x ๑๕ MHz
   ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละรายมีสิทธิได้รับคลื่นความถี่จำนวน ๑ ชุดเท่านั้น
   ๒.๒ การคำนวณมูลค่าคลื่นความถี่ได้คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความคุ้มค่า ความขาดแคลนและวิธีการจัดสรร โดยในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ใช้วิธีการคำนวณแบบเศรษฐมิติ(econometric model) ซึ่งเป็นแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีการคำนึงถึงค่าความสัมพันธ์กับมูลค่าคลื่นความถี่ และตัวแปรที่มีผลต่อการประกอบกิจการของประเทศไทย
  • ข้อ ๓ วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

  • การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ตามข้อ ๒ จะใช้วิธีการประมูล ตามวิธีการและกฎการประมูลที่คณะกรรมการกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล หรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดให้ใช้วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด้วยวิธีการอื่น หรืออาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือกฎการประมูลได้ตามที่เห็นสมควร
  • ข้อ ๔ ใบอนุญาต

  • ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ให้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่IMT ย่าน ๒.๑ GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่IMT ตามขอบเขตการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด ในคราวเดียวกันกรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
   โทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ตามขอบเขตการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนดเพิ่มเติมภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม
   ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ตามขอบเขตการอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย
  • ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

  • ๕.๑ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่ง
   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
   ๕.๑.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
   ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยข้อห้ามการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะครอบงำกิจการโดยบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่คณะกรรมการอาจประกาศกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป
   ๕.๑.๒ ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งศาล หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายอันเป็ นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ทำหน้าที่บริหารแทนกรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา
   ๕.๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ถูกศาลมีคำพิพากษาและคำสั่ง หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
   ๕.๑.๔ ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
   ๕.๑.๕ บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   ๕.๑.๕.๑ ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   ๕.๑.๕.๒ ต้องไม่เคยเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
   ๕.๑.๖ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยถูกศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
   และปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต
   ๕.๒ ข้อกำหนดในการถือครองหุ้นและการมีอำนาจควบคุมระหว่างกันของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรมในกิจการโทรคมนาคม และเพื่อการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
   ๕.๒.๑ ไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๑๙๒๐ ๑๙๘๐ MHz คู่กับ๒๑๑๐ ๒๑๗๐ MHz หรือต้องไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ในย่านดังกล่าว
   ๕.๒.๒ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุม หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการถือหุ้นไขว้กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การพิจารณาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
   ในการตรวจสอบหากปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕.๒.๑ และข้อ ๕.๒.๒ คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ออกจากการเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
   หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังก่อนการรับใบอนุญาต ว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล หรือผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๕.๑และข้อ ๕.๒ นี้ คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการตัดรายชื่อผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลหรือผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
  • ข้อ ๖ วิธีการขอรับใบอนุญาต

  • ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ในวันถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วันนับจากวันที่คณะกรรมการประกาศให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
   ๖.๑ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดแนบท้ายประกาศนี้ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็น พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กทช. เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
   ๖.๒ ส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังต่อไปนี้
   ๖.๒.๑ เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลที่รับใบอนุญาต
   ๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณฑ์สนธิ
   ๒) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล
   ๓) สำเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   ๔) หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
   ๕) หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลไทยที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน๓ เดือน
   ๖.๒.๒ ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามข้อกำหนดในความเกี่ยวโยงระหว่างกันของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในข้อ ๕.๒ ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดแนบท้ายประกาศนี้
   ๖.๒.๓ ข้อมูลผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในการเข้าร่วมรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดแนบท้ายประกาศนี้
   ๖.๓ ชำระค่าพิจารณาคำขอใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อสำนักงาน กทช. หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ณวันที่ยื่นคำขอ โดยสำนักงาน กทช. จะไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ
   ๖.๔ วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อสำนักงาน กทช. หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ โดยมีมูลค่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ชุดที่จะให้อนุญาต พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อรับรองว่ายินดีจะให้สินเชื่อแก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในการดำเนินโครงการของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ ณ วันที่ยื่นคำขอ
   คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการริบหลักประกันสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
  • ข้อ ๗ ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต

  • ๗.๑ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต
   ๗.๑.๑ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยสำนักงาน กทช. จะพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ถูกต้องและครบถ้วน
   ๗.๑.๒ หากปรากฏว่าแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักงาน กทช. จะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๓ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
   ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตยังมิได้ส่ง
   เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้ง จะถือว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตยินยอมให้พิจารณาจากเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ณ วันยื่นคำอที่คณะกรรมการกำหนด
   ๗.๑.๓ สำนักงาน กทช. จะดำเนินการพิจารณาว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ ๕ และมีการดำเนินการตามข้อ ๖ ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันยื่นคำขอที่คณะกรรมการกำหนด หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทุกรายตามข้อ๗.๑.๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป
   ๗.๑.๔ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาว่าผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติและไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนภายใน ๓ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด และหากคำอุทธรณ์นั้นฟังขึ้น คณะกรรมการจะเพิ่มรายชื่อผู้อุทธรณ์นั้นในรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
   ๗.๑.๕ กรณีที่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล สำนักงานกทช. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
   ๗.๒ การประมูล
   ๗.๒.๑ คณะกรรมการจะใช้วิธีการประมูลในรูปแบบของการเปิดประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกันและดำเนินการประมูลหลายรอบ (Simultaneous Multiple Round หรือ SMR) ทั้งนี้ วิธีการ และกฎการประมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
   ๗.๒.๒ การประมูลจะเริ่มต้นที่มูลค่าขั้นต่ำของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละชุดดังนี้
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๑ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๒๐ ๑๙๓๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐ - ๒๑๒๕MHz การประมูลเริ่มต้นที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๒ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๓๕ - ๑๙๕๐ MHz คู่กับ ๒๑๒๕ ๒๑๔๐MHz การประมูลเริ่มต้นที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)
   คลื่นความถี่ชุดที่ ๓ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๕๐ ๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๔๐ ๒๑๕๕MHz การประมูลเริ่มต้นที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาทถ้วน)
   ๗.๒.๓ จำนวนชุดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาต เพื่อความเหมาะสมในการให้อนุญาตการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติที่มีความขาดแคลน คณะกรรมการกำหนดจำนวนคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาตดังนี้
   ๗.๒.๓.๑ กรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลตั้งแต่สี่รายขึ้นไป คณะกรรมการจะดำเนินการประมูลสำหรับคลื่นความถี่ทั้งสามชุด
   ๗.๒.๓.๒ กรณีที่มีผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าสี่ราย คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิที่จะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz น้อยกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล๑ ชุดคลื่นความถี่
   ๗.๒.๔ คณะกรรมการจะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันสิ้นสุดการประมูล และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยสำนักงาน กทช. จะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับใบอนุญาตภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต
   ๗.๒.๕ หากคณะกรรมการหรือสำนักงาน กทช. ได้รับความเสียหาย หรือมีค่าใช้จ่ายในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ใหม่อันพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำใดๆ ของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ผู้ยื่นคำขอรับใบอน
  • ข้อ ๘ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูล

  • ๘.๑ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูลตามราคาการประมูลสูงสุดที่เสนอ แบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ดังนี้
   งวดที่หนึ่ง ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของราคาการประมูลสูงสุดที่เสนอพร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ ภายใน ๔๕วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาต
   งวดที่สอง ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของราคาการประมูลสูงสุดที่เสนอภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาตปีที่สอง
   งวดที่สาม ชำระค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของราคาการประมูลสูงสุดที่เสนอภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาตปีที่สาม
   กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการตามข้อกำหนดระยะเวลาการสร้างโครงข่ายครอบคลุมจำนวนประชากรร้อยละ ๘๐ ได้ภายในระยะเวลา ๓ ปี คณะกรรมการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมงวดที่สาม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการอนุญาตปีที่สี่กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชำระค่าธรรมเนียมงวดที่สอง และงวดที่สาม ให้ครบตามจำนวนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงินเท่ากับผลคูณของจำนวนเงินที่ค้างชำระ กับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ คูณกับสัดส่วนของจำนวนวันที่ค้างชำระต่อจำนวน
   วันใน ๑ ปี (๓๖๐ วัน)
   ๘.๒ ในการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูลงวดที่หนึ่ง ให้สำนักงาน กทช. ดำเนินการนำหลักประกันสัญญาของผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต แต่ละชุดคลื่นความถี่ มาชำระเป็นค่าธรรมเนียมก่อน และให้ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตแต่ละชุดคลื่นความถี่ชำระเงินส่วนที่เหลือจนครบภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ข้อ ๙ เงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาต

  • ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับใบอนุญาต
   ๙.๑ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จากการประมูลงวดที่หนึ่ง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ ตามที่กำหนดในข้อ ๘
   ๙.๒ ผู้ที่มิได้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕
   ๙.๓ จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ดังนี้
   ๙.๓.๑ ข้อมูลแผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคตซึ่งครอบคลุมระยะเวลาช่วง ๑๐ ปีแรกของการให้บริการ ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดการลงทุนโครงข่ายที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้
   (๑) แผนการให้บริการที่สามารถสะท้อนถึงลักษณะและประเภทของการให้บริการขอบเขตของการให้บริการ คุณภาพของการให้บริการ นโยบายการตลาดหรือการแข่งขัน ตลอดถึงแนวทางการพัฒนาการให้บริการ แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการ หรือการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพบริการที่สมเหตุสมผลตลอดอายุการใช้บริการ ทั้งนี้ แผนการให้บริการจะต้องสอดรับกับแผนการลงทุนตาม
   (๒) แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเหมาะสมของแผน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่แสดงถึงแหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุนความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร สมมุติฐานในการจัดทำแผน ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผน และแนวทางการพัฒนากิจการของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต
   ๙.๓.๒ ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture) รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration) และส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element) ซึ่งมีรายละเอียด คลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง เส้นทาง การเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
   ๙.๓.๓ ข้อมูลแสดงการใช้งาน และสถานะโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวนช่องสัญญาณทั้งระบบ ความจุสูงสุดของระบบ ความจุคงเหลือของระบบ จำนวนผู้ใช้งาน รายชื่อผู้ใช้งาน
   ๙.๓.๔ เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม เช่น พิกัดที่ตั้งสถานี กำลังส่งเครื่องวิทยุคมนาคม อัตราขยายของสายอากาศ เป็นต้น
   ๙.๓.๕ ข้อมูลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป
   กระบวนการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารข้อมูลให้นำความตาม
   ประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามมาใช้โดยอนุโลมกรณีที่ผู้มีสิทธิรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้มีสิทธิรับใบอนุญาต นั้นสละสิทธ์ิที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศฉบับนี้ และคณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการริบหลักประกันสัญญาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖
  • ข้อ ๑๐ การให้ใบอนุญาต

  • คณะกรรมการจะดำเนินการออกใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศฉบับนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิรับใบอนุญาต ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ผู้มีสิทธิรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
  • ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการอนุญาต

  • ๑๑.๑ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ที่ได้รับตามประกาศฉบับนี้ให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๑๕ ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
   ๑๑.๒ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ๑๕ ปี
  • ข้อ ๑๒ ขอบเขตการอนุญาต

  • ผู้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้เช่าใช้ และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) สำหรับบุคคลทั่วไปจำนวนมาก และมีขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั่วราชอาณาจักรไทย
   ทั้งนี้ กิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ที่ได้รับอนุญาต ให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการดังนี้
   (๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย (Wireless Network)
   (๒) บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility)
   (๓) บริการโทรคมนาคม ดังนี้
   (๓.๑) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT
   (๓.๒) บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
   (๓.๓) บริการมูลค่าเพิ่ม (value added service) ของบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต
   (๓.๔) บริการขายส่งบริการโทรคมนาคม ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
  • ข้อ ๑๓ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการอนุญาต

  • ๑๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุและการประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ International Mobile Telecommunications (IMT) ย่านความถี่วิทยุ ๑๙๒๐ ๑๙๘๐/๒๑๑๐ ๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ ๒๐๑๐ ๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่คณะกรรมการกำหนด และที่จะประกาศหรือแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต อย่างเคร่งครัด
   ๑๓.๒ หน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
   ๑๓.๓ การสร้างโครงข่ายเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT
   ๑๓.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องสร้างโครงข่ายเพื่อให้บริการภายใต้ขอบเขตการอนุญาตตามกำหนดเวลา
   ๑๓.๓.๒ โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราการส่งข้อมูลด้าน downlink(ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านอากาศจากสถานีฐานไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ)ได้ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ กิโลบิตต่อวินาที (kbps) สำหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย
   ๑๓.๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุนตามเงื่อนไขในการสร้างโครงข่ายเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT อย่างชัดเจน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานแสดงสถานะการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
   ๑๓.๓.๔ กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสร้างโครงข่ายเพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT จะต้องชำระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าธรรมเนียมคลื่นความถี่จากการประมูลที่ตนได้รับอนุญาต
   ๑๓.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
   ๑๓.๔.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจรจาขอร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบ เช่น พื้นที่ตั้งสถานี เสา และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเพิ่มเติม จากผู้ประกอบการโทรคมนาคม
   ๑๓.๔.๒ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจำเป็นต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตนเอง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเปิดให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นร่วมใช้ด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
   ๑๓.๔.๓ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเช่าใช้โครงข่ายหลัก (core network) ในส่วนของ ระบบสื่อสัญญาณ (transmission) เชื่อมต่อชุมสายหลักระหว่างจังหวัด จากผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิม
   ๑๓.๔.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันของระบบส่วนอื่นในลักษณะของ activesharing ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจะประกาศกำหนดต่อไป
   ๑๓.๔.๕ คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการกำหนดให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในพื้นที่บางพื้นที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์สาธารณะ การให้บริการอย่างทั่วถึง
   ๑๓.๔.๖ คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการกำหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
   ๑๓.๕ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน
   ๑๓.๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องประกันการให้บริการโครงข่าย โดยมีขนาดความจุ (capacity) อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของโครงข่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดผู้ให้บริการ MVNO ทุกรายสามารถเจรจาเพื่อขอใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตได้เพียงรายเดียวเท่านั้น
   ๑๓.๕.๒ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจรจาตกลงกับผู้ประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการ MVNO ในลักษณะของการขายส่งบริการ อย่างสมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ
   ๑๓.๖ การให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ
   ๑๓.๖.๑ การให้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศระหว่างผู้ร
  • ข้อ ๑๔ มาตรการรักษาความเป็นธรรม และผลประโยชน์ของรัฐ

  • ๑๔.๑ ห้ามผู้แทนและผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวโยงของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแต่ละราย ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น รวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ อันเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งแต่เวลาที่เริ่มกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยนับจากวันที่คณะกรรมการประกาศเปิดรับคำขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่สิ้นสุดกระบวนการ
   ๑๔.๒ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวโยง จะต้องไม่เข้าทำสัญญาหรือความตกลงอย่างหนึ่งอย่างใด กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่น อันเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาตให้ใช้คลื่น
   ความถี่ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
  • ข้อ ๑๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail