Facebook


ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (การลักทรัพย์และลหุโทษ) (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 5419 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

 

 

อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

 

                               

 

 

 

 

๑.     หลักการ

 

 

                        ร่างกฎหมายที่เสนอโดยกองนิติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปสาระสำคัญได้สองประการ คือ

 

 

                        ประการแรก กำหนดให้ความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งมีจำนวนทุนทรัพย์เล็กน้อย และมีสาเหตุมาจากที่ผู้กระทำผิดมีฐานะยากจนหรือกระทำผิดด้วยความจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ (เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๓๓๔)

 

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ

  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ดังต่อไปนี้
  (๑) กำหนดให้ความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔ ซึ่งราคาหรือมูลค่าทรัพย์สินไม่เกินหนึ่งพันบาท เป็นความผิดอันยอมความได้ (เพิ่มวรรคสองของมาตรา ๓๓๔)
  (๒) กำหนดให้ความผิดตามมาตรา ๓๙๐ ถึงมาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ เป็นความผิดอันยอมความได้ (เพิ่มมาตรา ๓๙๙)

  เหตุผล

  เนื่องจากปัจจุบัน ความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓๔ ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ไม่สามารถยอมความเพื่อให้คดีเลิกกันได้ โดยในบางกรณีผู้กระทำความผิดได้กระทำด้วยความยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อย นอกจากนี้ในความผิดลหุโทษซึ่งถือเป็นความผิดเล็กน้อย และบางกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่กรณีเป็นเอกชนด้วยกัน เมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์ เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาในภายหลังผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความอีกต่อไป ก็ไม่สามารถยอมความกันได้ ทางพนักงานสอบสวนยังคงต้องดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นหรือมีการเปรียบเทียบปรับเพื่อให้คดีเลิกกันแล้วแต่กรณี ในการนี้สมควรกำหนดให้คดีความผิดลักษณะดังกล่าว สามารถยอมความกันได้ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์แห่งคู่กรณีและส่งเสริมให้นำหลักกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และเป็นยุติธรรมทางเลือกมาใช้บังคับ เพื่อให้เกิดผลดีและเกิดความปรองดองในสังคมต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรา ๑
  • พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • มาตรา ๒
  • พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  • มาตรา ๓
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
   ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยความจำใจหรือความยากจนเหลือทนทาน และทรัพย์นั้นมีราคาไม่เกินหนึ่งพันบาท ให้เป็นความผิดอันยอมความได้
  • มาตรา ๔
  • ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
   ความผิดตามมาตรา ๓๙๐ ถึงมาตรา ๓๙๕ และมาตรา ๓๙๗ เป็นความผิดอัน
   ยอมความได้

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   .................................
   นายกรัฐมนตรี
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail