Facebook


การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบัน

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3308 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ เมื่อเทคโนโลยีทำให้การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นไปได้ง่าย มันก็มีเทคโนโลยีที่จะช่วยคุ้มครองลิขสิทธิ์ ได้เช่นเดียวกันครับ เทคโนโลยีที่ว่านี้ผมอ่านเจอจากบทความชื่อ "ปัญหาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ของดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ครับ (เขียนเรื่อง ลิขสิทธิ์ก็ต้องระวังไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับ)1. เทคโนโลยีสืบค้นเพื่อตรวจสอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet audit) ของบริษัท Cyveillance ซึ่งจะช่วยตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ครับ

2. เทคโนโลยีลายน้ำดิจิทัล (digital watermark) เป็นเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายที่มองไม่เห็นในรูปของเลขฐานสองให้แฝงอยู่กับสารสนเทศดิจิตัลต่าง ๆ เช่น เพลงหรือภาพยนตร์ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส (encryption) ครับ เทคโนโลยีนี้จะช่วยติดตามเส้นทางในการทำซ้ำจากคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นได้

3. เทคโนโลยีการบริหารสิทธิ์ (right management technology) ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่ายผลงานของตนได้ในหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีบริหารสิทธิ์ในเพลงที่พัฒนาขึ้นโดย Inter Trust จะช่วยให้บริษัทเพลงสามารถกำหนดอัตราค่าฟังเพลงที่เก็บจากผู้ใช้แบบเหมารวม (flat rate) หรือแบบที่คิดค่าบริการต่อการฟังแต่ละครั้ง (per usage) ก็ได้ครับ

4. มาตรฐาน SDMI (Secure Digital Music Initiative) เทคโนโลยีนี้เป็นมาตรฐานในการบริหารสิทธิ์ของวงการเพลงซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัทเพลงและบริษัทเพลงและบริษัทผู้ผลิตเครื่องเสียงทั่วโลกกว่า 150 แห่ง มาตรฐานนี้จะอนุญาตให้ผู้ซื้อเพลงสามารถทำซ้ำเพลงได้ตามจำนวนที่กำหนด เช่น 3-4 ชุด เพื่อใช้ในวงจำกัด ในอนาคตมาตรฐานนี้อาจใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีลายน้ำดิจิทัลเพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารสิทธิ์ได้ครับ เช่น ให้เครื่องเล่นซีดีตรวจสอบว่าเพลงที่จะเล่นเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือไม่

เห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับจะใช้มันยังไงครับ เรื่องลิขสิทธิ์นี้
เนื่องจากการละเมิดทำได้ง่าย หากจะพึ่งพากฎหมายอย่างเดียวคงไม่ทันการครับ ก็คงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีกันต่อไป เพราะพอมีเทคโนโลยีป้องกัน คนฝ่าฝืนเขาก็ต้องพัฒนาตามกันไปครับ

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ

  การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ

  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ
  • การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องรอพึ่งพากลไกทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวครับ
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail