Facebook


ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3771 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาเมือง
พ.ศ. .......

 

--------------------------------------

 

หลักการ

 

          ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเมือง

 

เหตุผล

 

          โดยปัจจุบันการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองยังขาดการประสานงานของหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการ และความร่วมมือและการรับช่วงในการบริหารเมืองใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการรองรับกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาในพื้นที่ขนาดใหญ่ ในการปรับปรุงสภาพของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่และพัฒนาการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องดำเนินการสร้างกิจการพื้นฐานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวภายในพื้นที่พัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย สมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเมือง
  เหตุผล
  โดยปัจจุบันการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองยังขาดการประสานงานของหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการ และความร่วมมือและการรับช่วงในการบริหารเมืองใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการรองรับกรณีที่รัฐบาลมีแผนงานหรือโครงการพัฒนาในพื้นที่ขนาดใหญ่ ในการปรับปรุงสภาพของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่และพัฒนาการทำประโยชน์ในที่ดินทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งต้องดำเนินการสร้างกิจการพื้นฐานต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวภายในพื้นที่พัฒนาเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วย สมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail