Facebook


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3287 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการคู่ขนานไปกับวันที่มีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมเหตุผลว่า สินค้าใดที่จะได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้นำไปประมวลเพื่อยกร่างเป็นกฎกระทรวงต่อไป  อนึ่ง สาระของร่างกฎกระทรวงนี้ เป็นเพียงหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการเปิดประเด็น เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้แย้งคัดค้าน เพื่อที่จะได้เกิดความคิดเห็นใหม่หรือนำไปสู่ข้อสรุป เพื่อนำไปปรับปรุงยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่สมบูรณ์ต่อไป

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก

  พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔ ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “สินค้า” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขาย รวมทั้งผลิตผลเกษตรกรรม และให้หมายความรวมถึงกระแสไฟฟ้า ยกเว้นสินค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการคู่ขนานไปกับวันที่มีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับของกฎหมาย แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนพร้อมเหตุผละว่า สินค้าใดที่จะได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายนี้ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้นำไปประมวลเพื่อยกร่างเป็นกฎกระทรวงต่อไป อนึ่ง สาระของร่างกฎกระทรวงนี้ เป็นเพียงหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการเปิดประเด็น เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้แย้งคัดค้าน เพื่อที่จะได้เกิดความคิดเห็นใหม่หรือนำไปสู่ข้อสรุป เพื่อนำไปปรับปรุงยกร่างกฎกระทรวงฉบับที่สมบูรณ์ต่อไป หลักการ ให้ยกเว้นสินค้าให้ยกเว้นสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเพื่อการอุตสาหกรรม เหตุผล เนื่องจากผลิตผลเกษตรกรรมในประเทศซึ่งเป็นสินค้านั้น ผู้ผลิตมีทั้งเกษตรกรรายย่อยตามลักษณะบริบทของสังคมไทย และเกษตรกรรายใหญ่ผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ในการแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งหากเกษตรกรรายย่อยซึ่งไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยโดยรวม ขณะเดียวกัน ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาให้เกษตรกรไทยโดยรวมมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย  ร่าง กฎกระทรวง ยกเว้นสินค้าที่ไม่อยู่ในพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๑ ------------- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเว้นสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเพื่อการอุตสาหกรรม ให้ไว้ ณ วันที่ (นายสมัคร สุนทรเวช) นายกรัฐมนตรี  • ให้ยกเว้นสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเพื่อการอุตสาหกรรม
  • ให้ยกเว้นสินค้าซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรกรรมที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในลักษณะเพื่อการอุตสาหกรรม

ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail