Facebook


ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2957 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าด้วยการโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือจิตใจ หรืออาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค พ.ศ. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  กำหนดวิธีการโฆษณาสินค้าหรือบริการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค

  ๑) หลักการ
  ๒)เหตุผล
  ๓) ข้อ ๑ การโฆษณาที่ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
  ๔) ข้อ ๒ การโฆษณาที่ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค

  • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
  • ก) การนำสัตว์มาแสดงให้เห็นถึงความดุร้าย หรือการทารุณต่อสัตว์ หรือการใช้วิธีที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือชีวิตแก่บุคคลหรือสัตว์
   ข) การนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดมาแสดงให้เห็นว่าได้นำมาใช้เพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
   ค) การนำวัตถุอันตรายมาแสดงให้เห็นวิธีการฉีด พ่น เข้าหาบุคคลหรือในสถานที่ที่มีบุคคล หรือบริเวณที่มีภาชนะอาหารตั้งอยู่ หรือแสดงให้เห็นว่ามีการสูดดม
   ง) การนำวัตถุหรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะที่น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง หรือน่ากลัว หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย มาวาง ตั้ง หรือแขวน หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว ไม่สบายใจหรือวิตกกังวล
   จ) การใช้บุคคลมาแสดงท่าทางที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกายหรือชีวิต
   ฉ) การส่งข้อความไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อความหรือบุคคลในครอบครัวตกใจกลัว ไม่สบายใจ หรือที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในครอบครัว
  • ข้อ ๒ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค
  • ก) การส่งข้อความโฆษณาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่กระทำซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง
   ข) การใช้เสียงดังเกินปกติหรือเสียงดังผิดปกติ หรือใช้เสียงในบางช่วง บางตอนดังเกินปกติหรือผิดปกติ หรือลากเสียงยาวเกินปกติ หรือใช้ภาพหรือแสงที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วน หรือไม่สบายใจ โดยไม่สมควร
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • ก) การนำสัตว์มาแสดงให้เห็นถึงความดุร้าย หรือการทารุณต่อสัตว์ หรือการใช้วิธีที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือชีวิตแก่บุคคลหรือสัตว์
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • ข) การนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดมาแสดงให้เห็นว่าได้นำมาใช้เพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • ค) การนำวัตถุอันตรายมาแสดงให้เห็นวิธีการฉีด พ่น เข้าหาบุคคลหรือในสถานที่ที่มีบุคคล หรือบริเวณที่มีภาชนะอาหารตั้งอยู่ หรือแสดงให้เห็นว่ามีการสูดดม
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • ง) การนำวัตถุหรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะที่น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง หรือน่ากลัว หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย มาวาง ตั้ง หรือแขวน หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว ไม่สบายใจหรือวิตกกังวล
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • จ) การใช้บุคคลมาแสดงท่าทางที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกายหรือชีวิต
 • ข้อ ๑ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
 • ฉ) การส่งข้อความไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อความหรือบุคคลในครอบครัวตกใจกลัว ไม่สบายใจ หรือที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในครอบครัว
 • ข้อ ๒ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค
 • ก) การส่งข้อความโฆษณาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่กระทำซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ข้อ ๒ การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค
 • ข) การใช้เสียงดังเกินปกติหรือเสียงดังผิดปกติ หรือใช้เสียงในบางช่วง บางตอนดังเกินปกติหรือผิดปกติ หรือลากเสียงยาวเกินปกติ หรือใช้ภาพหรือแสงที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วน หรือไม่สบายใจ โดยไม่สมควร
  • ข้อ ๑
  • การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจแก่ผู้บริโภค
   ก) การนำสัตว์มาแสดงให้เห็นถึงความดุร้าย หรือการทารุณต่อสัตว์ หรือการใช้วิธีที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือชีวิตแก่บุคคลหรือสัตว์
   ข) การนำอาวุธหรือวัตถุระเบิดมาแสดงให้เห็นว่าได้นำมาใช้เพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
   ค) การนำวัตถุอันตรายมาแสดงให้เห็นวิธีการฉีด พ่น เข้าหาบุคคลหรือในสถานที่ที่มีบุคคล หรือบริเวณที่มีภาชนะอาหารตั้งอยู่ หรือแสดงให้เห็นว่ามีการสูดดม
   ง) การนำวัตถุหรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะที่น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง หรือน่ากลัว หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย มาวาง ตั้ง หรือแขวน หรือทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว ไม่สบายใจหรือวิตกกังวล
   จ) การใช้บุคคลมาแสดงท่าทางที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกายหรือชีวิต
   ฉ) การส่งข้อความไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อความหรือบุคคลในครอบครัวตกใจกลัว ไม่สบายใจ หรือที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในครอบครัว
  • ข้อ ๒
  • การโฆษณาที่กระทำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเข้าลักษณะอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค
   ก) การส่งข้อความโฆษณาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ที่กระทำซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง
   ข) การใช้เสียงดังเกินปกติหรือเสียงดังผิดปกติ หรือใช้เสียงในบางช่วง บางตอนดังเกินปกติหรือผิดปกติ หรือลากเสียงยาวเกินปกติ หรือใช้ภาพหรือแสงที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วน หรือไม่สบายใจ โดยไม่สมควร
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail