Facebook


ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 3922 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

ร่าง
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ.  ….

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”


มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าบิดาและมารดาของผู้นั้นจะ
ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่  และไม่ว่าผู้นั้นจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
(๒)  ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคหนึ่ง และ
มาตรา ๘

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ ทวิ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน          
  “ให้ถือว่าผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) เป็นคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามวรรคหนึ่ง (๑) เว้นแต่รัฐมนตรีจะพิจารณาสั่งเป็นอย่างอื่นให้เป็นคุณแก่ผู้นั้น”

 มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
๒๕๐๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    
“มาตรา ๙  ชายหรือหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้า
ประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่ง”

มาตรา ๖  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นในมาตรา ๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.๒๕๐๘
“มาตรา ๙/๑  คนต่างด้าวที่มีบุพการีเป็นผู้เคยมีสัญชาติไทย และเสียสัญชาติไทย
ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงเขตแดน และหากกลับเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕
พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่ง”

 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
              “(๒) เป็นบุตร ภริยาหรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย”


มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่ง และเมื่อรัฐมนตรีสั่งอนุญาตให้บุคคลใดแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้รัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย
  ผู้แปลงสัญชาติเป็นไทยชอบที่จะขอหนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยได้”
 
มาตรา ๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นในมาตรา ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ.๒๕๐๘
“มาตรา ๑๒/๑ นอกจากกรณีตามมาตรา ๑๒ บุคคลอื่นอาจขอแปลงสัญชาติ
เป็นไทยให้กับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยได้  ดังนี้
     (๑)  บิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยหรือได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยแล้วตามมาตรา ๑๒ หรือได้กลับคืนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๑ (๒) อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้กับบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย
(๒)  ผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งมีสัญชาติไทย  อาจขอแปลงสัญชาติไทยให้กับบุตรบุญ
ธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย
    (๓)  ผู้อนุบาลตามคำสั่งของศาลอาจขอแปลงสัญชาต

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  ไม่มีหลักการที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีรายละเอียดของร่างที่เกี่ยวข้อง
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail