Facebook


ร่างพระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. ....

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที อ่าน 2171 เวลา ส่งออกข้อมูล XML ไฟล์

 

 

 

ร่าง

 

 

พระราชบัญญัติ

 

 

ยาสัตว์ พ.ศ.....

 

 

-------------------------------

 

 

 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ....

 

 

 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

 

 

          มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

ยาสัตว์ หมายความว่า 

 

 

(๑)  วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาสัตว์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

 

(๒)  วัตถุที่มุ่งห

 1. ลงทะเบียน
 2. หลักการ
 3. ปัญหาและสาเหตุฯ
 4. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายฯ
 5. สาระสำคัญ
 6. ประเด็นความคิดเห็น

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่รัฐ แก่หน่วยงานของรัฐ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และแก่ประชาชน ในการบริหาร การปกครองประเทศ และการบริการสาธารณะ ซึ่งหลักการ สำคัญของกฎหมายมหาชนนอกจากจะบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้ว การใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติยังสามารถควบคุมตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการของกฎหมายมหาชน

  กรุณากรอกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประโยชน์และจัดทำรายงานสำหรับการรับฟังความคิดเห็น

  รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งาน
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  รายละเอียดส่วนตัว
  ช่องที่ทำสัญลักษณ์ดอกจัน (*) จำเป็นต้องกรอก
  หลักการ
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยยาสัตว์
  เหตุผล

  เนื่องจากปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปอย่างกว้างขวาง และจำเป็นต้องมีการนำยาสัตว์และวัคซีนมาใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อควบคุมโรคระบาดสัตว์และลดการสูญเสีย ยาสัตว์และวัคซีนสำหรับสัตว์เป็นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ส่งผลถึงการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของสัตว์และอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ รวมทั้งโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และมนุษย์ ซึ่งต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและประเทศคู่ค้า เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคและสารตกค้างจากการเลี้ยงสัตว์มีประสิทธิภาพ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาการกำกับดูแลยาสัตว์ให้มีความชัดเจน เพื่อวางระบบในการควบคุมป้องกัน จึงควรมีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมยาสัตว์โดยเฉพาะภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเกี่ยวข้องกับยาสัตว์อยู่แล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้


  ร่างพระราชบัญญัติยาสัตว์ พ.ศ. .... มีโครงสร้าง ประกอบด้วย บทนิยาม และบทบัญญัติต่าง ๆ รวม ๑๐ หมวด ดังนี้
  หมวด ๑ คณะกรรมการยาสัตว์
  หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาสัตว์
  หมวด ๓ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  หมวด ๔ การขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์
  หมวด ๕ การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาต
  หมวด ๖ การโฆษณา
  หมวด ๗ ยาสัตว์ที่ห้ามผลิต ขาย นำเข้า และใช้
  หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่
  หมวด ๙ ความรับผิดทางแพ่ง
  หมวด ๑๐ บทกำหนดโทษ


  ไม่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • หมวด 1 คณะกรรมการยาสัตว์
  • หมวด ๑
   คณะกรรมการยาสัตว์
   มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการยาสัตว์ ประกอบด้วย
   (๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นรองประธานกรรมการ
   (๒) อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายกสัตวแพทยสภา นายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
   (๓) ผู้แทนจากภาคเอกชนธุรกิจด้านยาสัตว์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นสมาคมตามกฎหมายและลงทะเบียนกับคณะกรรมการแล้วให้เลือกกันเองเหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ
   (๔) ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชนด้านการเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและลงทะเบียน กับคณะกรรมการแล้วให้เลือกกันเองเหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ
   (๕) ผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและลงทะเบียน กับคณะกรรมการแล้วให้เลือกกันเองเหลือหนึ่งคน คนเป็นกรรมการ
   (๖) ผู้แทนองค์กรเอกชนคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้ากำไร และลงทะเบียนกับคณะกรรมการให้เลือกกันเองเหลือหนึ่งคนเป็นกรรมการ
   (๗) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกจากทะเบียนผู้มีความรู้ความชำนาญหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์ไม่เกินหนึ่งคน สาขาเภสัชกรรมไม่เกินหนึ่งคน สาขาสัตวแพทย์ไม่เกินสองคน และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยไม่เกินหนึ่งคน เป็นกรรมการ
   ให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
   การเลือกกรรมการใน (๕) (๖) และ (๗) ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   ในกรณีที่ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ยังไม่มาลงทะเบียนกับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว มาลงทะเบียนกับคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งกันต่อไป หากพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้ว ยังไม่มีผู้มาลงทะเบียนกับคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเพียงเท่าที่มีอยู่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในพระราชบัญญัตินี้ได้ แต่เมื่อมีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมาลงทะเบียนกับคณะกรรมการให้ดำเนินการเลือกตั้งทันที

   มาตรา ๗ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ สามปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
   ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออีกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๖ วรรคสาม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
   กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

   มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
   (๑) ตาย
   (๒) ลาออก
   (๓) คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของทั้งคณะให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
   (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
   (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
   (๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   (๗) ถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ๆ

   มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
   ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานกรรมการ ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ชาด

   มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
   (๑) กำหนดนโยบายและแผนแม่บททางด้านยาสัตว์แห่งชาติ
   (๒) กำหนดอายุการใช้ของยาสัตว์บางชนิด ยาสัตว์ที่ต้องแจ้งวันสิ้นอายุ และยาสัตว์ที่ต้องแจ้ง คำเตือนการใช้ยาสัตว์ไว้ในฉลากและเอกสารกำกับยาสัตว์เป็นภาษาไทย
   (๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแสดงป้าย การแสดงฉลาก เอกสารกำกับยาสัตว์ การทำบัญชีเกี่ยวกับยาสัตว์ และการเก็บตัวอย่างยาสัตว์
   (๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้
       
    ข้อมูลส่วนบุคคล
       
    เพศ
    อายุ ปี
    อาชีพ
    รายได้ บาท
    จังหวัด
    E-mail